2001-2010پاپ

Did It Again

Download

Did It Again By Shakira

First floor (Ah)
طبقه همکف
Room sixteen (Ah)
اتاق شماره شونزده
Smells like danger (Let’s go)
(خطر رو احساس میکنم (بزن بریم
Even better (Let’s go)
(چه بهتر (بزن بریم
Set your goals (Ah)
هدف گذاری کن
Bless our souls (Ah)
عجب سعادتی نصیبمون شده
I’m in trouble (Yes, I know)
(تو دردسر افتادم (آره، میدونم
But it feels like heaven (Hey!)
ولی انگار تو بهشتم

You were like one of those guys
تو هم یکی از همون پسرا بودی
The kind with the wandering eyes
از اونا که چشمای هیزی دارن
But I said, “Hey, what the hell?
ولی با خودم گفتم: هی، چه مرگت شده؟
Once in my life, I’ll take a ride on the wild side”
برای یبار تو زندگیم، تصمیم گرفتم دلمو به دریا بزنم
You were so full of yourself
خیلی از خود راضی بودی
But damn, were you cute as well
توی لعنتی، جذاب هم بودی
You liked my legs, I liked your moves
تو از اندامم خوشت اومد، من از حرکاتت
Anyone could tell, it’s hard to deny that
پیش همه تابلو شدیم، نمیشه انکارش کرد

Did it again now, I got it all wrong
الان باز اتفاق افتاد، اشتباه برداشت کردم
But it felt so right, I can’t believe it
ولی به دلم نشست، نمیتونم باور کنم
And all the mistakes that went on for too long
و اشتباهاتی که برای مدت زمانی طولانی ادامه داشته
Wish there was a way I could delete them
کاش یه راهی بود که میتونستم پاکشون کنم
Eh, eh, eh, eh, ah, ah, ah, ah
Eh, eh, eh, eh, ah, ah, ah, ah

Second night (Ah), in a row (Ah), back in trouble (Let’s go)
(شب دوم، پشت سر هم، تو دردسر افتادم (بزن بریم
I don’t get it (Let’s go)
(متوجه نمیشم (بزن بریم
Gotta keep it down (Ah)
نباید سر و صدا کنیم
‘Cause the lobby called (Ah)
چون از لابی هتل تماس گرفتن
But we ignore them (Yes, I know)
(ولی ما آدم حسابشون نمیکنیم (آره، میدونم
‘Cause it’s getting better (Hey!)
آخه همه چی داره خوب پیش میره

When it comes to men it’s known
وقتی حرف مردا میاد وسط همه میدونن
That I end up choosing wrong
که من آخرش اشتباه میکنم
‘Cause I always trip and fall
آخه همیشه دچار لغزش میشم و زمین میخورم
On the same old rock and repeat and go back
بارها از یه سوراخ گزیده میشم و دوباره روز نو روزی از نو
How blind a girl can be
یه دختر چقدر میتونه احمق باشه
To miss you hide your ring
متوجه قایم کردن حلقه ازدواجت نشدم
Lied about everything
هر چی گفتی دروغ بود
I’m so naive and I should have known that
زیادی زود باورم و باید از اول میفهمیدم

Did it again now, I got it all wrong
الان باز اتفاق افتاد، اشتباه برداشت کردم
But it felt so right, I can’t believe it
ولی به دلم نشست، نمیتونم باور کنم
And all the mistakes that went on for too long
و اشتباهاتی که برای مدت زمانی طولانی ادامه داشته
Wish there was a way I could delete them
کاش یه راهی بود که میتونستم پاکشون کنم
Eh, eh, eh, eh, ah, ah, ah, ah
Eh, eh, eh, eh, ah, ah, ah, ah

It may seem to you that I am in a place
برا تو شاید اینجوری به نظر برسه که من به جایی
Where I’m losing the direction of my life
رسیدم که دارم مسیر زندگیمو گم میکنم
But I’m sure that this is nothing but a phase
ولی من مطمئنم که این چیزی نیست جز یه فاز
Right back at ya, ’cause I’ll survive
درست مثل خودت، منم به زندگی ادامه میدم
It may seem to you that I am in a place
برا تو شاید اینجوری به نظر برسه که من به جایی
Where I’m losing the direction of my life
رسیدم که دارم مسیر زندگیمو گم میکنم
But I’m sure that this is nothing but a phase
ولی من مطمئنم که این چیزی نیست جز یه فاز
Right back at ya, ’cause I’ll survive
درست مثل خودت، منم به زندگی ادامه میدم

Did it again now, I got it all wrong
الان باز اتفاق افتاد، اشتباه برداشت کردم
But it felt so right, I can’t believe it
ولی به دلم نشست، نمیتونم باور کنم
And all the mistakes that went on for too long
و اشتباهاتی که برای مدت زمانی طولانی ادامه داشته
Wish there was a way I could delete them
کاش یه راهی بود که میتونستم پاکشون کنم
Did it again now, I got it all wrong
الان باز اتفاق افتاد، اشتباه برداشت کردم
Eh, eh, eh, eh, ah, ah, ah, ah
Eh, eh, eh, eh, ah, ah, ah, ah

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00