2011-2015راک

Hymn for the Weekend

Download

Hymn for the Weekend By Coldplay
feat. Beyoncé

And said drink from me, drink from me
گفت از من بنوش، از من بنوش
(Oh-ah-oh-ah)
That we shoot across the sky
ما با سرعت از آسمون عبور میکنیم
Symphony
سمفونی
That we shoot across the sky
ما با سرعت از آسمون عبور میکنیم
Pour on a…
یکی بریز
Drink from me, drink from me
از من بنوش، از من بنوش
(Oh-ah-oh-ah)
That we shoot across the sky
ما با سرعت از آسمون عبور میکنیم
Symphony
سمفونی
(So high, so high)
بالای بالا
That we shoot across the sky
ما با سرعت از آسمون عبور میکنیم

Oh, angel sent from up above
فرشته ای که از آسمون اومده
You know you make my world light up
میدونی که تو روشنایی رو به دنیای من میاری
When I was down, when I was hurt
وقتی افسرده بودم، وقتی آسیب دیده بودم
You came to lift me up
تو اومدی تا اوج بگیرم
Life is a drink and love’s a drug
زندگی یه نوشیدنیه و عشق یجور مخدر
Oh now I think I must be miles up
فکر کنم الان باید کیلومترها بالا باشم
When I was a river dried up
وقتی که یه رودخونه خشک شده بودم
You came to rain a flood
تو اومدی تا سیل آسا بباری

You said drink from me, drink from me
گفتی از من بنوش، از من بنوش
When I was so thirsty
وقتی که خیلی تشنه بودم
Poured on a symphony
یه سمفونی جاری کردی
Now I just can’t get enough
حالا دیگه ازت سیر نمیشم
Put your wings on me, wings on me
بال پروازت رو، بال پروازت رو به من دادی
When I was so heavy
وقتی که زیادی سنگین بودم
Poured on a symphony
یه سمفونی جاری کردی
When I’m low, low, low, low
وقتی که بی حوصله هستم

I, oh-I, oh-I
من، من
Got me feeling drunk and high, so high, so high
بهم احساس سرخوشی و اوج گرفتن دادی، بالای بالا
Oh-I, oh-I, oh-I
من، من
Now I’m feeling drunk and high, so high, so high
الان احساس سرخوشی میکنم و اوج گرفتم، بالای بالا
(Woo)
(Woo-ooo-ooo-woo)

Oh, angel sent from up above
فرشته ای که از آسمون اومده
I feel you coursing through my blood
حس میکنم که تو رگام جریان داری
Life is a drink and your love’s about
زندگی یه نوشیدنیه و عشق تو درباره
To make the stars come out
بیرون آوردن ستاره هاست

Put your wings on me, wings on me
بال پروازت رو، بال پروازت رو به من دادی
When I was so heavy
وقتی که زیادی سنگین بودم
Poured on a symphony
یه سمفونی جاری کردی
When I’m low, low, low, low
وقتی که بی حوصله هستم

I, oh-I, oh-I
من، من
Got me feeling drunk and high, so high, so high
بهم احساس سرخوشی و اوج گرفتن دادی، بالای بالا
Oh-I, oh-I, oh-I
من، من
I’m feeling drunk and high, so high, so high
احساس سرخوشی میکنم و اوج گرفتم، بالای بالا

I, oh-I, oh-I
من، من
La, la, la, la, la, la, la, so high, so high
بالای بالا
I, oh-I, oh-I
من، من
Now I’m feeling drunk and high, so high, so high
الان احساس سرخوشی میکنم و اوج گرفتم، بالای بالا

That I shoot across the sky
با سرعت از آسمون عبور میکنم
That I shoot across the…
… با سرعت عبور میکنم
That I shoot across the sky
با سرعت از آسمون عبور میکنم
Let me shoot across the… (Let me shoot)
… بذار با سرعت عبور کنم
Let me shoot across the sky
بذار با سرعت از آسمون عبور کنم
Let me shoot across the…
… بذار با سرعت عبور کنم
Let me shoot across the sky
بذار با سرعت از آسمون عبور کنم
That we shoot across the…
… ما با سرعت عبور میکنیم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 11) میانگین امتیازات: 4.2

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00