2016-2020پاپ

Someone You Loved

Download

Someone You Loved By Lewis Capaldi

I’m going under, and this time, I fear there’s no one to save me
دارم غرق میشم، و اینبار، میترسم کسی نباشه که نجاتم بده
This all or nothing really got a way of driving me crazy
این وضعیت مرگ و زندگی واقعا داره منو دیوونه میکنه
I need somebody to hear, somebody to know
یکی رو میخوام که حرفمو بشنوه، یکی که حالمو بدونه
Somebody to have, somebody to hold
یکی که تو زندگیم باشه، یکی که بغلش کنم
It’s easy to say, but it’s never the same
گفتنش آسونه، ولی دیگه هیچی مثل قبل نمیشه
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain
فکر کنم یجورایی از روشی که باهاش تموم دردها رو کمرنگ میکردی خوشم میاد

Now, the day bleeds into nightfall
حالا، روز داره جاشو به شب میده
And you’re not here to get me through it all
و تو اینجا نیستی که منو از این وضعیت نجات بدی
I let my guard down and then you pulled the rug
مقاومتی نکردم و اونوقت تو زیر پامو خالی کردی
I was getting kinda used to being someone you loved
یجورایی عادت کرده بودم کسی باشم که تو عاشقشی

I’m going under, and this time, I fear there’s no one to turn to
دارم غرق میشم، و اینبار، میترسم کسی نباشه که بهش پناه ببرم
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
این وضعیت بود و نبود عشق، باهام کاری کرده که بدون تو بخوابم
Now, I need somebody to know, somebody to hear
حالا، یکی رو میخوام که حالمو بدونه، یکی که حرفمو بشنوه
Somebody to have, just to know how it feels
یکی که تو زندگیم باشه، فقط بدونم داشتنش چه حسی داره
It’s easy to say, but it’s never the same
گفتنش آسونه، ولی دیگه هیچی مثل قبل نمیشه
I guess I kinda like the way you help me escape
فکر کنم یجورایی از روشی که باهاش کمکم میکردی فرار کنم خوشم میاد

Now, the day bleeds into nightfall
حالا، روز داره جاشو به شب میده
And you’re not here to get me through it all
و تو اینجا نیستی که منو از این وضعیت نجات بدی
I let my guard down and then you pulled the rug
مقاومتی نکردم و اونوقت تو زیر پامو خالی کردی
I was getting kinda used to being someone you loved
یجورایی عادت کرده بودم کسی باشم که تو عاشقشی

And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
و بعضی وقتا دوست دارم وقتی درد میکشم چشمامو ببندم
I fall into your arms
خودمو بندازم تو بغلت
I’ll be safe in your sound till I come back around
با تو همه جا امن و امانه تا وقتی که چشمامو باز کنم

For now, the day bleeds into nightfall
الان که، روز داره جاشو به شب میده
And you’re not here to get me through it all
و تو اینجا نیستی که منو از این وضعیت نجات بدی
I let my guard down and then you pulled the rug
مقاومتی نکردم و اونوقت تو زیر پامو خالی کردی
I was getting kinda used to being someone you loved
یجورایی عادت کرده بودم کسی باشم که تو عاشقشی
But now the day bleeds into nightfall
ولی الان روز داره جاشو به شب میده
And you’re not here to get me through it all
و تو اینجا نیستی که منو از این وضعیت نجات بدی
I let my guard down and then you pulled the rug
مقاومتی نکردم و اونوقت تو زیر پامو خالی کردی
I was getting kinda used to being someone you loved
یجورایی عادت کرده بودم کسی باشم که تو عاشقشی
I let my guard down and then you pulled the rug
مقاومتی نکردم و اونوقت تو زیر پامو خالی کردی
I was getting kinda used to being someone you loved
یجورایی عادت کرده بودم کسی باشم که تو عاشقشی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00