2016-2020پاپ

Unstoppable

Download

Unstoppable By Sia

I’ll smile, I know what it takes to fool this town
لبخند میزنم، میدونم چجوری آدمای این شهرو فریب بدم
I’ll do it ’til the sun goes down and all through the night time
اینکارو تا غروب خورشید و در تمام طول شب انجام میدم
Oh, yeah
آره
Oh, yeah, I’ll tell you what you wanna hear
آره، چیزایی که دلت میخواد بشنوی رو بهت میگم
Keep my sunglasses on while I shed a tear
اشکامو زیر عینک آفتابی پنهان میکنم
It’s never the right time, yeah
برای گریه کردن) زمان مناسبی نیست، آره)

I put my armor on, show you how strong I am
زره ام رو میپوشم، بهت نشون میدم چقدر قوی هستم
I put my armor on, I’ll show you that I am
زره ام رو میپوشم، بهت نشون میدم که من

I’m unstoppable, I’m a Porsche with no brakes
شکست ناپذیرم، من یه پورشه ام که ترمز نداره
I’m invincible, yeah, I win every single game
مغلوب نشدنی ام، آره، تو تک تک بازی ها برنده ام
I’m so powerful, I don’t need batteries to play
خیلی قوی ام، برای تفریح کردن به باتری نیازی ندارم
I’m so confident, yeah, I’m unstoppable today
اعتماد به نفس زیادی دارم، آره، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, I’m unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم

Break down, only alone I will cry out loud
وقتی حالم خرابه، فقط تو تنهایی میزنم زیر گریه
You’ll never see what’s hiding out
هیچوقت چیزی که پنهان شده رو نمیبینی
Hiding out deep down (Yeah-yeah)
احساساتی که) تو اعماق وجودم پنهان کردم، آره)
I know, I’ve heard that to let your feelings show
میدونم، شنیدم که میگن احساساتت رو بروز بده
It’s the only way to make friendships grow
این تنها راهیه که باعث رشد روابط دوستانه میشه
But I’m too afraid now, yeah
ولی من باید بگم که متاسفم، آره

I put my armor on, show you how strong I am
زره ام رو میپوشم، بهت نشون میدم چقدر قوی هستم
I put my armor on, I’ll show you that I am
زره ام رو میپوشم، بهت نشون میدم که من

I’m unstoppable, I’m a Porsche with no brakes
شکست ناپذیرم، من یه پورشه ام که ترمز نداره
I’m invincible, yeah, I win every single game
مغلوب نشدنی ام، آره، تو تک تک بازی ها برنده ام
I’m so powerful, I don’t need batteries to play
خیلی قوی ام، برای تفریح کردن به باتری نیازی ندارم
I’m so confident, yeah, I’m unstoppable today
اعتماد به نفس زیادی دارم، آره، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, I’m unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, I’m unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم

I put my armor on, show you how strong I am
زره ام رو میپوشم، بهت نشون میدم چقدر قوی هستم
I put my armor on, I’ll show you that I am
زره ام رو میپوشم، بهت نشون میدم که من

I’m unstoppable, I’m a Porsche with no brakes
شکست ناپذیرم، من یه پورشه ام که ترمز نداره
I’m invincible, yeah, I win every single game
مغلوب نشدنی ام، آره، تو تک تک بازی ها برنده ام
I’m so powerful, I don’t need batteries to play
خیلی قوی ام، برای تفریح کردن به باتری نیازی ندارم
I’m so confident, yeah, I’m unstoppable today
اعتماد به نفس زیادی دارم، آره، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, I’m unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم
Unstoppable today, I’m unstoppable today
امروز شکست ناپذیرم، امروز شکست ناپذیرم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 5) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00