2016-2020پاپ

We Don’t Talk Anymore

Download

We Don’t Talk Anymore By Charlie Puth
And Selena Gomez

We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
Like we used to do
مثل قبلنا
We don’t love anymore
دیگه عشق هم نیستیم
What was all of it for?
چرا اینجوری شد؟
Oh, we don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
Like we used to do
مثل قبلنا

I just heard you found the one you’ve been looking
شنیدم اون آدمی که دنبالش بودی رو پیدا کردی
You’ve been looking for
همونی که دنبالش بودی
I wish I would have known that wasn’t me
کاش از اول میدونستم اون آدم من نیستم
‘Cause even after all this time, I still wonder
چون حتی بعد از این همه مدت، هنوز برام سواله که
Why I can’t move on
چرا نمیتونم بیخیالت شم
Just the way you did so easily
مثل تو که به راحتی این کارو کردی

Don’t wanna know
نمیخوام بدونم
Kind of dress you’re wearing tonight
امشب چه جور لباسی پوشیدی
If he’s holding onto you so tight
اینکه طرف محکم بغلت کرده یا نه
The way I did before
اونجوری که من بغلت میکردم
I overdosed
دیگه رد دادم
Should’ve known your love was a game
باید زودتر از اینا میفهمیدم که عشق برا تو مثل یه بازیه
Now I can’t get you out of my brain
الان دیگه نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Oh, it’s such a shame
مایه ی تاسفه که

That we don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
Like we used to do
مثل قبلنا
We don’t love anymore
دیگه عشق هم نیستیم
What was all of it for?
چرا اینجوری شد؟
Oh, we don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
Like we used to do
مثل قبلنا

I just hope you’re lying next to somebody
فقط امیدوارم با کسی باشی که
Who knows how to love you like me
بدونه چجوری مثل من دوستت داشته باشه
There must be a good reason that you’re gone
حتما دلیل خوبی داشتی که بیخیالم شدی
Every now and then I think you might want me to
هر چند وقت یکبار با خودم میگم شاید ازم میخوایی
Come show up at your door
بیام جلو خونتون آفتابی شم
But I’m just too afraid that I’ll be wrong
اما از اینکه تصمیمم اشتباه باشه خیلی میترسم

Don’t wanna know
نمیخوام بدونم که
If you’re looking into her eyes
به چشای طرف نگاه میکنی یا نه
If she’s holding onto you so tight
اینکه طرف محکم بغلت کرده یا نه
The way I did before
اونجوری که من بغلت میکردم
I overdosed
دیگه رد دادم
Should’ve known your love was a game
باید زودتر از اینا میفهمیدم که عشق برا تو مثل یه بازیه
Now I can’t get you out of my brain
الان دیگه نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Oh, it’s such a shame
مایه ی تاسفه که

That we don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
Like we used to do
مثل قبلنا
We don’t love anymore
دیگه عشق هم نیستیم
What was all of it for?
چرا اینجوری شد؟
Oh, we don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
Like we used to do
مثل قبلنا

Like we used to do
مثل قبلنا

Don’t wanna know
نمیخوام بدونم
Kind of dress you’re wearing tonight
امشب چه جور لباسی پوشیدی
If he’s giving it to you just right
اینکه طرف کارشو خوب بلده یا نه
The way I did before
اونجوری که من بلد بودم
I overdosed
دیگه رد دادم
Should’ve known your love was a game
باید زودتر از اینا میفهمیدم که عشق برا تو مثل یه بازیه
Now I can’t get you out of my brain
الان دیگه نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Oh, it’s such a shame
مایه ی تاسفه که

That we don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
Like we used to do
مثل قبلنا
We don’t love anymore
دیگه عشق هم نیستیم
What was all of it for?
چرا اینجوری شد؟
Oh, we don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم
Like we used to do
مثل قبلنا

We don’t talk anymore (don’t wanna know)
دیگه با هم حرف نمیزنیم (نمیخوام بدونم)
Kind of dress you’re wearing tonight (oh)
امشب چه جور لباسی پوشیدی
If he’s holding onto you so tight (oh)
اینکه طرف محکم بغلت کرده یا نه
The way I did before
اونجوری که من بغلت میکردم
We don’t talk anymore (I overdosed)
دیگه با هم حرف نمیزنیم (دیگه رد دادم)
Should’ve known your love was a game (oh)
باید زودتر از اینا میفهمیدم که عشق برا تو مثل یه بازیه
Now I can’t get you out of my brain (whoa)
الان دیگه نمیتونم تو رو از سرم بیرون کنم
Oh, it’s such a shame
مایه ی تاسفه که
We don’t talk anymore
دیگه با هم حرف نمیزنیم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00