2016-2020پاپ

Courage

Download

Courage By Celine Dion

I would be lying if I said I’m fine
اگه بگم حالم خوبه دروغ گفتم
I think of you at least a hundred times
حداقل روزی صد بار بهت فکر میکنم
‘Cause in the echo of my voice I hear your words
آخه با انعکاس صدای خودم حرف های تو رو میشنوم
Just like you’re there
یجوری که انگار اونجایی

I still come home from a long day
هنوزم وقتی بعد از یه روز خسته کننده میرسم خونه
So much to talk about, so much to say
چیزای زیادی برای گفتن و حرف زدن دارم
I love to think that we’re still making plans
دوست دارم فکر کنم که هنوزم داریم برنامه ریزی میکنیم
In conversations that’ll never end
با صحبت هایی که هیچوقت تمومی ندارن
In conversations that’ll never end
صحبت هایی که هیچوقت تمومی ندارن

Courage, don’t you dare fail me now
آهای شجاعت، حق نداری الان ناامیدم کنی
I need you to keep away the doubts
بهت نیاز دارم تا شک و دودلی رو بذارم کنار
I’m staring in the face of something new
دارم شرایط جدیدی رو تجربه میکنم
You’re all I got to hold on to
فقط تویی که باید بهش تکیه کنم
So, courage, don’t you dare fail me now
آهای شجاعت، پس حق نداری الان ناامیدم کنی

Not one to hide from the truth, I know
هیچکس نمیتونه از واقعیت فرار کنه، میدونم
It’s outta my hands but I won’t let you go
میدونم دست من نیست ولی نمیذارم بری
There’s no replacing the way you touched me
هیچی نتونسته مثل تو منو تحت تاثیر قرار بده
I still feel the rush
هنوزم دلم برات ضعف میره

Sometimes it drowns me ’til I can’t breathe
بعضی وقتا یجوری غرقش میشم که نمیتونم نفس بکشم
Thinking it’s only in our memories
به خودم میگم اینا فقط خاطره هامونه
But then I talk to you like I did then
ولی بعدش مثل اون روزا باهات حرف میزنم
In conversations that will never end
صحبت هایی که هیچوقت تمومی ندارن

Courage, don’t you dare fail me now
آهای شجاعت، حق نداری الان ناامیدم کنی
I need you to keep away the doubts
بهت نیاز دارم تا شک و دودلی رو بذارم کنار
I’m staring in the face of something new
دارم شرایط جدیدی رو تجربه میکنم
You’re all I got to hold on to
فقط تویی که باید بهش تکیه کنم
So, courage, don’t you dare fail me now
آهای شجاعت، پس حق نداری الان ناامیدم کنی

‘Cause it’s not easy when you’re not with me
آخه وقتی همراهم نیستی بهم سخت میگذره
This world of madness goes faster now
دنیای جنون داره با سرعت بیشتری حرکت میکنه
And it’s a train wreck, but I won’t crash yet
و با اینکه اوضاع خیلی خرابه ولی به این زودی ها از پا نمیوفتم
Long as your echo never fades out
تا وقتیکه انعکاس صدات هیچوقت ناپدید نشه

Courage, don’t you dare fail me now
آهای شجاعت، حق نداری الان ناامیدم کنی
‘Cause it’s not easy when you’re not with me
آخه وقتی همراهم نیستی بهم سخت میگذره
This world of madness goes faster now
دنیای جنون داره با سرعت بیشتری حرکت میکنه
And it’s a train wreck, but I won’t crash yet
و با اینکه اوضاع خیلی خرابه ولی به این زودی ها از پا نمیوفتم
Long as your echo never fades out
تا وقتیکه انعکاس صدات هیچوقت ناپدید نشه
Courage, don’t you dare fail me now
آهای شجاعت، حق نداری الان ناامیدم کنی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 1) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00