2016-2020پاپ

Hurts So Good

Download

Hurts So Good By Astrid S

You fight me off like a firefighter
تو مثل یه آتش نشان باهام مقابله میکنی
So tell me why you still get burned
بهم بگو پس چرا هنوزم در حال سوختنی
You say you’re not, but you’re still a liar
میگی که اینجوری نیست، ولی تو هنوزم یه دروغگویی
‘Cause I’m the one that you run to first
آخه من همون کسیم که اول از همه میری سراغش

Every time, yeah, why do you try to deny it?
هر دفعه، آره، چرا سعی میکنی انکارش کنی؟
When you show up every night and
وقتی که هر شب سر و کله ت پیدا میشه و
Tell me that you want me, but it’s complicated, so complicated
میگی که منو میخوایی، ولی قضیه پیچیده س، خیلی پیچیده س

When it hurts, but it hurts so good
وقتی بهت آسیب میزنه، ولی دردش به دل میشینه
Do you take it? Do you break it off?
تحملش میکنی؟ یا اینکه تمومش میکنی؟
When it hurts, but it hurts so good
وقتی بهت آسیب میزنه، ولی دردش به دل میشینه
Can you say it? Can you say it?
میتونی اینو بگی؟ میتونی اینو بگی؟
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good (Hey, na-na-na, na-na)
دردش به دل میشینه
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good (Hey, na-na-na, na-na)
دردش به دل میشینه
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good (Hey, na-na-na, na-na)
دردش به دل میشینه
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good
دردش به دل میشینه

Every time that I swear it’s over
هر دفعه که قسم میخورم دیگه همه چی تمومه
It makes you want me even more
باهات کاری میکنه که منو بیشتر از قبل بخوایی
You pull away and I come in closer
تو ازم فاصله بگیری من بهت نزدیک تر میشم
And all we ever stay is torn
و همیشه سر یه دو راهی درجا زدیم

Baby, I don’t know why I try to deny it
عزیزم، نمیدونم چرا سعی میکنم انکارش کنم
When you show up every night
وقتی هر شب سر و کله ت پیدا میشه
I tell you that I want you, but it’s complicated, so complicated
میگم که تو رو میخوام، ولی قضیه پیچیده س، خیلی پیچیده س

When it hurts, but it hurts so good
وقتی بهت آسیب میزنه، ولی دردش به دل میشینه
Do you take it? Do you break it off?
تحملش میکنی؟ یا اینکه تمومش میکنی؟
When it hurts, but it hurts so good
وقتی بهت آسیب میزنه، ولی دردش به دل میشینه
Can you say it? Can you say it?
میتونی اینو بگی؟ میتونی اینو بگی؟
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good (Hey, na-na-na, na-na)
دردش به دل میشینه
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good (Hey, na-na-na, na-na)
دردش به دل میشینه
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good (Hey, na-na-na, na-na)
دردش به دل میشینه
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good
دردش به دل میشینه

Wide awake through the daylight
تو طول روز هم مراقبم
Would you hold me like we’re running a yellow light?
میشه یجوری بغلم کنی که انگار داریم از چراغ زرد عبور میکنیم؟
Reach for you with my hands tied
دارم با دستای بسته دنبال تو میگردم
Are we dancing like we’re burning in paradise?
داریم شبیه کسایی میرقصیم که تو بهشت به عذاب آتیش گرفتار شدن؟

When it hurts, but it hurts so good
وقتی بهت آسیب میزنه، ولی دردش به دل میشینه
Do you take it? Do you break it off?
تحملش میکنی؟ یا اینکه تمومش میکنی؟
When it hurts, but it hurts so good
وقتی بهت آسیب میزنه، ولی دردش به دل میشینه
Can you say it? Can you say it?
میتونی اینو بگی؟ میتونی اینو بگی؟
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good (Hey, na-na-na, na-na)
دردش به دل میشینه
(Yeah-yeah, yeah-yeah)
آره، آره
Your love is like- (Hey, na-na-na, na-na)
دوست داشتنت اینجوریه
It hurts so good
دردش به دل میشینه

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 68) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00