2021-2022پاپ

I’m yours

Download

I’m yours By Isabel LaRosa

(Baby, I’m yours, yours, yours)
عزیزم، من مال خودتم، مال خودت
(Baby, I’m yours, yours, yours)
عزیزم، من مال خودتم، مال خودت

I know that you love me
میدونم که عاشقمی
Darling, you don’t have to say it
عزیز دلم، مجبور نیستی به زبون بیاریش
You know you can trust me
میدونی که میتونی بهم اعتماد کنی
It’s okay, it’s complicated
اشکالی نداره، اوضاع پیچیدس

Nervous, trip over my words
بخاطر حرفام مضطرب میشم
You’re so pretty it hurts
تو خیلی خوشگلی و این اذیتم میکنه

Baby, I’m yours
عزیزم، من مال خودتم
Baby, I’m yours
عزیزم، من مال خودتم
Baby, I’m yours
عزیزم، من مال خودتم
I need something more
به چیز بیشتری نیاز دارم
I’ll pray to the Lord
از خدا میخوام که
That baby, I’m yours
مال خودت باشم عزیزم

Is it too late to see you?
برای دیدنت دیگه دیر شده؟
I love the view of your headlights
عاشق اینم که نور چراغ ماشینتو ببینم
Wanna get to know you (Know you)
میخوام قشنگ بشناسمت
Park outside my house for the night
امشب ماشینتو جلو خونم پارک کن

Nervous, trip over my words
بخاطر حرفام مضطرب میشم
You’re so pretty it hurts
تو خیلی خوشگلی و این اذیتم میکنه

Baby, I’m yours
عزیزم، من مال خودتم
Baby, I’m yours
عزیزم، من مال خودتم
Baby, I’m yours
عزیزم، من مال خودتم
I need something more
به چیز بیشتری نیاز دارم
I’ll pray to the Lord
از خدا میخوام که
That baby, I’m yours
مال خودت باشم عزیزم

We’re gettin’ closer, inches away
داریم آروم آروم بهم نزدیک میشیم
Lose composure, favorite mistake
از دست دادن کنترل و یه اشتباه خواستنی
Friendship’s over, won’t be the same
دوستی معمولی تموم شد، دیگه مثل قبل نیست
(Baby, I’m yours, yours, yours)
عزیزم، من مال خودتم، مال خودت
(Baby, I’m yours, yours, yours)
عزیزم، من مال خودتم، مال خودت
(I need something more)
به چیز بیشتری نیاز دارم
(But baby, I’m yours)
ولی عزیزم، من مال خودتم

Baby, I’m yours
عزیزم، من مال خودتم
Baby, I’m yours
عزیزم، من مال خودتم
Baby, I’m yours
عزیزم، من مال خودتم
I need something more
به چیز بیشتری نیاز دارم
I’ll pray to the Lord
از خدا میخوام که
That baby, I’m yours
مال خودت باشم عزیزم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 96) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00