2023هیپ هاپ / رپ

Mockingbird

Download

Mockingbird By Enisa

Hailie, I know you miss your Mom, and I know you miss your Dad
هایلی، میدونم دلت برا مامان تنگ شده، و میدونم دلت برا بابا تنگ شده
When I’m gone, but I’m tryin’ to give you the life that I never had
وقتی از پیشت برم، ولی دارم سعی میکنم زندگی که هیچوقت نداشتمش رو برا تو بسازم
I can see you’re sad, even when you smile, even when you laugh
میتونم ناراحتیتو ببینم، حتی وقتایی که لبخند میزنی، حتی وقتایی که میخندی
I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry
میتونم از چشات بفهمم که از ته دل میخوایی گریه کنی
‘Cause you’re scared, I ain’t there, Daddy’s wit’ you in your prayers
آخه ترسیدی، من کنارت نیستم، وقتی دعا میکنی بابایی کنارته
No more cryin’, wipe them tears, Daddy’s here, no more nightmares
دیگه گریه بسته، اشکاتو پاک کن، بابایی اینجاس، دیگه نباید کابوس ببینی
We gon’ pull together through it, we gon’ do it
با هم دیگه از پسش بر میاییم، دوتایی پشت سر میذاریمش
Lainie, Uncle’s crazy, ain’t he? Yeah
لینی، عمو دیوونه س، نیست؟ آره
We’re all we got in this world when it spins, when it swirls
تا وقتی که جهان تو گردشه و زندگی ادامه داره ما دنیای هم هستیم
When it whirls, when it twirls, two little beautiful girls
تا وقتی که زمین حرکت میکنه و میچرخه، دو تا دختر کوچولو و خوشگل
Lookin’ puzzled, in a daze, I know it’s confusin’ you
هاج و واج و بهت زده به نظر میایین، میدونم باعث شده گیج بشین
Daddy’s always on the move, Mama’s always on the news
بابایی همیشه در حال سفر کردنه، مامانی همیشه تو اخباره
I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems
سعی کردم از این ماجراها دور بمونی، ولی یجورایی انگار
The harder that I try to do that, the more it backfires on me
هر چی بیشتر تلاش میکنم اینکارو کنم، کمتر نتیجه میگیرم
All the things growin’ up as Daddy that he had to see
همه چی در حال کامل شدنه و بابایی هم باید یه چیزایی رو تجربه کنه
Daddy don’t want you to see, but you see just as much as he did
بابایی نمیخواد شما رو درگیر زندگیش کنه، ولی شما هم به اندازه اون درگیر شدین
We did not plan it to be this way, your mother and me
قرار نبود زندگی من و مادرتون اینجوری پیش بره
But things have got so bad between us, I don’t see us ever bein’
ولی رابطه ما دو تا اونقدر بد شده که دیگه بعید میدونم بتونیم
Together ever again, like we used to be when we was teenagers
دوباره با هم باشیم، مثل قدیما، اون روزا که نوجوون بودیم
But then, of course, everything always happens for a reason
ولی بعدش، درسته، هر اتفاقی که میوفته یه دلیلی پشتش هست
I guess it was never meant to be
فکر کنم ما هیچوقت قسمت هم نبودیم
But it’s just somethin’ we have no control over, and that’s what destiny is
ولی ما رو این چیزا هیچ کنترلی نداریم و بخاطر همینه که بهش میگن سرنوشت
But no more worries, rest your head and go to sleep
ولی دیگه نگران نباش، سرتو بذار رو بالش تا خوابت ببره
Maybe one day we’ll wake up and this’ll all just be a dream
شاید یه روزی از خواب بیدار شدیم و همه این چیزا فقط یه خواب باشه

Now hush, little baby, don’t you cry
هیس کوچولوی عزیزم، دیگه گریه نکن
Everything’s gonna be alright
همه چی درست میشه
Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya
خم به ابرو نیار خانم کوچولو، بهت که گفتم
Daddy’s here to hold ya through the night
بابایی اینجاست تا تموم شب بغلت کنه
I know Mommy’s not here right now and we don’t know why
میدونم مامانی الان اینجا نیست و ما دلیلشو نمیدونیم
We feel how we feel inside
از احساس درونیمون با خبر هستیم
It may seem a little crazy, pretty baby
شاید یکم مسخره به نظر بیاد، کوچولوی خوشگل
But I promise Mama’s gon’ be alright
ولی قول میدم حال مامانی هم روبه راه میشه

It’s funny
جالبه
I remember back one year when Daddy had no money
یادمه اون قدیما یه سالی بود که بابایی هیچ پولی نداشت
Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck ’em under the tree
مامانی کادوهای عید رو آماده کرد اونا رو گذاشت زیر درخت کریسمس
And said some of ’em were from me ’cause Daddy couldn’t buy ’em
و گفت بعضی از اونا رو من گرفتم آخه بابایی نمیتونست کادویی بخره
I’ll never forget that Christmas, I sat up the whole night crying
هیچوقت اون کریسمس رو فراموش نمیکنم، کل شب نشستم و اشک میریختم
‘Cause Daddy felt like a bum—see, Daddy had a job
آخه بابایی حس میکرد آدم بی عرضه ایه، ببین، بابایی یه شغل داشت
But his job was to keep the food on the table for you and Mom
ولی وظیفه اش بود که مایحتاج خونه رو برای تو و مامان تامین کنه
And at the time, every house that we lived in
و اون موقع ها، هر خونه ای که توش زندگی میکردیم
Either kept gettin’ broken into and robbed or shot up on the block
یا به زور وارد خونه میشدن و ازش دزدی میکردن و یا از خیابون تیراندازی میکردن
And your Mom was savin’ money for you in a jar
و مامان داشت برات تو یه شیشه مربا پول پس انداز میکرد
Tryin’ to start a piggy bank for you so you could go to college
سعی میکرد برات یه قلک ردیف کنه تا بتونی با پولش بری دانشگاه
Almost had a thousand dollars, ’til someone broke in and stole it
تقریبا هزار دلار شده بود، تا اینکه یکی به زور اومد تو خونه و پولا رو دزدید
And I know it hurt so bad it broke your Mama’s heart
و میدونم این به مادرت خیلی آسیب زد و دلش رو شکست
And it seemed like everything was just startin’ to fall apart
و به نظر میرسید که همه چی داره از هم میپاشه
Mom and Dad was arguin’ a lot
مامان و بابا یه عالمه بحث میکردن
So Mama moved back on to Chalmers in the flat, one-bedroom apartment
پس مامان برگشت به خیابون چالمرز، تو یه آپارتمان تک خوابه
And Dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara
و بابا هم رفت یه طرف دیگه هشت مایلی نوارا
And that’s when Daddy went to California with his CD
و همون موقع ها بود که بابا با سی دی خودش رفت کالیفرنیا
And met Dr. Dre, and flew you and Mama out to see me
و دکتر دره رو دید، و برا تو و مامان بلیط پرواز گرفتم تا بیایین پیشم
But Daddy had to work, you and Mama had to leave me
ولی بابایی مجبور بود کار کنه، تو و مامان باید از پیشم میرفتین
Then you started seein’ Daddy on the TV
بعدش بابایی رو از تلوزیون میدیدین
And Mama didn’t like it
و مامان اینو دوست نداشت
And you and Lainie were too young to understand it
و تو و لینی برای فهمیدن این چیزا زیادی کوچولو بودین
Papa was a rolling stone, Mama developed a habit
بابا یه آدم خونه به دوش بود، مامان داشت عادت میکرد
And it all happened too fast for either one of us to grab it
و همه اینا اونقدر سریع اتفاق افتاد که هیچ کدوم نتونستیم درکش کنیم
I’m just sorry you were there and had to witness it firsthand
متاسفم که اونجا بودی و باید همه چی رو از نزدیک تجربه میکردی
‘Cause all I ever wanted to do was just make you proud
آخه تنها چیزی که همیشه میخواستم این بود که باعث افتخارتون بشم
Now I’m sittin’ in this empty house just reminiscin’
حالا تو این خونه خالی نشستم و خاطرات رو مرور میکنم
Lookin’ at your baby pictures, it just trips me out
به عکسای بچگیتون نگاه میکنم، باعث میشه حسابی احساساتی شم
To see how much you both have grown, it’s almost like you’re sisters now
دیدن اینکه شما دو تا چقدر بزرگ شدین، الان انگار با هم خواهر هستین
Guess you pretty much are, and Daddy’s still here
فکر کنم واقعا خواهرید، و بابایی هنوز اینجاست
Lainie, I’m talkin’ to you too, Daddy’s still here
لینی، با تو هم هستم، بابایی هنوز اینجاست
I like the sound of that, yeah, it’s got a ring to it
صداشو دوست دارم، آره، آشنا به نظر میاد
Shh! Mama’s only gone for the moment
هیس، مامان فقط برای یه مدت رفته

Now hush, little baby, don’t you cry
هیس کوچولوی عزیزم، دیگه گریه نکن
Everything’s gonna be alright
همه چی درست میشه
Stiffen that upper lip up, little lady, I told ya
خم به ابرو نیار خانم کوچولو، بهت که گفتم
Daddy’s here to hold ya through the night
بابایی اینجاست تا تموم شب بغلت کنه
I know Mommy’s not here right now and we don’t know why
میدونم مامانی الان اینجا نیست و ما دلیلشو نمیدونیم
We feel how we feel inside
از احساس درونیمون با خبر هستیم
It may seem a little crazy, pretty baby
شاید یکم مسخره به نظر بیاد، کوچولوی خوشگل
But I promise Mama’s gon’ be alright
ولی قول میدم حال مامانی هم روبه راه میشه

And if you ask me to, Daddy’s gonna buy you a mockingbird
و اگه ازم بخوایی، بابایی برات یه مرغ مقلد میخره
I’ma give you the world
دنیا رو به پات میریزم
I’ma buy a diamond ring for you, I’ma sing for you
یه انگشتر الماس برات میخرم، بخاطرت میخونم
I’ll do anything for you to see you smile
برای دیدن لبخندت هر کاری باشه میکنم
And if that mockingbird don’t sing and that ring don’t shine
و اگه مرغ مقلد برات آواز نخونه و انگشتر الماس اونجوری که باید ندرخشه
I’ma break that birdie’s neck
اون پرنده رو به کشتن میدم
I’ll go back to the jeweler who sold it to ya
میرم جواهر فروشی که این انگشتر رو فروخته
And make him eat every carat, don’t fuck with Dad! (Haha)
و مجبورش میکنم قیراط به قیراطش رو بخوره، با هیچ بابایی در نیوفت

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 133) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
3 ماه قبل

متن و ترجمه عالی
مرسی از سایت خوبتون

0:00
0:00