2023پاپ

Die 4 Me

Download

Die 4 Me By Halsey

Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah
آره، آره، آره
I’m gon’ save her tonight
امشب نجاتش میدم
But you lied, save her, but you lied
ولی دروغ گفتی، نجاتش میدم، ولی دروغ گفتی
You lied to me
بهم دروغ گفتی

Said you’d take a bullet, told me you would die for me
گفتی سپر بلام میشی و حاضری برام بمیری
I had a really bad feelin’ you’d be lyin’ to me
حس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی
We were on the low, but you were gettin’ high with me
جلب توجه نمیکردیم، ولی تو با من به اون بالاها رسیدی
Learned a lesson when you showed a different side, I see
وقتی چهره واقعیت رو نشون دادی برام درس شد و فهمیدم
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me
گفتی برام میمیری، برام میمیری، برام میمیری
But you lied to me, you lied to mе, you lied to me
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی
Said you’d die for mе, you’d die for me, you’d die for me
گفتی برام میمیری، برام میمیری، برام میمیری
But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی، آره

I hope you think about me every time you touch it
امیدوارم هر وقت این آهنگ رو شنیدی به یاد من بیوفتی
I hope your new girl hears it and she loves it
امیدوارم عشق جدیدت بهش گوش بده و عاشقش بشه
Devil’s front door and I’m bangin’ on the line
شیطان رفته تو جلدم و دارم پشت تلفن داد میزنم
If I said I want a answer, I’d be lyin’, I’d be lyin’, yeah
اگه بگم یه جواب میخوام، دروغ گفتم، دروغ گفتم، آره
They say what the devil can’t do
میگن اگه شیطان از عهده کاری بر نیاد
He’s gon’ send a woman to
یه زن رو برای انجام دادنش مامور میکنه
You seek to hide, you’re dead inside, won’t see me cry
دنبال سوراخ موش میگردی، از درون مردی، هیچوقت اشکامو نمیبینی

Said you’d take a bullet, told me you would die for me
گفتی سپر بلام میشی و حاضری برام بمیری
I had a really bad feelin’ you’d be lyin’ to me
حس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی
We were on the low, but you were gettin’ high with me
جلب توجه نمیکردیم، ولی تو با من به اون بالاها رسیدی
Learned a lesson when you showed a different side, I see
وقتی چهره واقعیت رو نشون دادی برام درس شد و فهمیدم
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me
گفتی برام میمیری، برام میمیری، برام میمیری
But you lied to me, you lied to me, you lied to me
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me
گفتی برام میمیری، برام میمیری، برام میمیری
But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی، آره

Settle down, I’ll spell it out, it’s simple enough
درستش میکنم، حرفمو رک و راست میگم، خیلی راحته
I came around, I figured out I should follow my gut
به خودم اومدم، فهمیدم که باید به حرف دلم گوش بدم
I don’t play anymore, I went through your phone
دیگه به این بازی ادامه نمیدم، رفتم سراغ گوشیت و
And called the girls in your DMs and took all them home
به دخترایی که پیام داده بودی زنگ زدم و همشونو آوردم خونه
And I know it’s been a while since the last time you heard from me
و میدونم از آخرین باری که ازم خبر داشتی یه مدت میگذره
Grew into a savage, you can hear it in this verse, honey
آدم بی رحمی شدم، میتونی از این آهنگ بفهمی، عسلم
Turns out it shows ’cause they turn out at shows
معلومه که تابلو میشد آخه بقیه از اجراهامون فهمیدن
I sold forty million copies of our break-up note
از آهنگ جداییمون چهل میلیون نسخه فروختم
Brought some strangers in our bed so now you lost your right to privacy
غریبه ها رو به تختمون راه دادی، پس دیگه از حق حریم خصوصی حرفی نزن
Spillin’ all our secrets, you thought they’d probably die with me (Nope)
تموم رازهامونو فاش میکنم، فکر کردی اونا با من از بین میرن، نخیر
Know you fuckin’ love it on the low
میدونم توی لعنتی عاشق اینی که جلب توجه نکنی
And you don’t have to say I’m crazy ’cause I know, nothing’s changed though
و نمیخواد بگی دیوونه شدم، چون خودم میدونم، هرچند چیزی تغییر نکرده

Said you’d take a bullet, told me you would die for me
گفتی سپر بلام میشی و حاضری برام بمیری
I had a really bad feelin’ you’d be lyin’ to me
حس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی
We were on the low, but you were gettin’ high with me
جلب توجه نمیکردیم، ولی تو با من به اون بالاها رسیدی
Learned a lesson when you showed a different side, I see
وقتی چهره واقعیت رو نشون دادی برام درس شد و فهمیدم
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (You’d die, you’d die, you’d die)
گفتی برام میمیری، برام میمیری، برام میمیری
But you lied to me, you lied to me, you lied to me (You lied, you lied, you lied)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (You’d die, you’d die, you’d die)
گفتی برام میمیری، برام میمیری، برام میمیری
But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (You lied, you lied, you lied)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی، آره

This is the last time, I’ma do you the honor
آخرین باره که این افتخارو بهت میدم
I gave you a headline, I know I shouldn’t bother
دوباره میبرمت سرخط خبرا، میدونم نباید به خودم زحمت بدم
This is a lesson to take, hold someone tight and they break
باید ازش درس بگیرم، به هر کی سفت بچسبی آخرش تنهات میذاره
Then you say it’s a mistake, but you meant it anyway
میگی اشتباه میکنم، ولی در هر صورت تو همینکارو کردی
Now you can blame me, tell them you made me
حالا میتونی منو سرزنش کنی، به بقیه بگی کارمو ساختی
Ignore the shit that you did on the daily
گندکاری هایی که هر روز انجام میدادی رو نادیده بگیری
Think that you played me but you can’t save me
فکر کن که منو بازی دادی ولی نمیتونی نجاتم بدی
All of that shit ’bout how I’m fuckin’ crazy
تموم اون مزخرفات باعث شد مثل چی دیوونه شم

Said you’d take a bullet, told me you would die for me
گفتی سپر بلام میشی و حاضری برام بمیری
I had a really bad feelin’ you’d be lyin’ to me
حس خیلی بدی داشتم که نکنه داری بهم دروغ میگی
We were on the low, but you were gettin’ high with me
جلب توجه نمیکردیم، ولی تو با من به اون بالاها رسیدی
Learned a lesson when you showed a different side, I see
وقتی چهره واقعیت رو نشون دادی برام درس شد و فهمیدم
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (You’d die, you’d die, you’d die)
گفتی برام میمیری، برام میمیری، برام میمیری
But you lied to me, you lied to me, you lied to me (You lied, you lied, you lied)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی
Said you’d die for me, you’d die for me, you’d die for me (You’d die, you’d die, you’d die)
گفتی برام میمیری، برام میمیری، برام میمیری
But you lied to me, you lied to me, you lied to me, yeah (You lied, you lied, you lied)
ولی بهم دروغ گفتی، دروغ گفتی، دروغ گفتی، آره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 21) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00