2016-2020پاپ

Entertainer

Download

Entertainer By Zayn

You thought you had me, didn’t you?
فکر میکردی ترتیبمو دادی، مگه نه؟
When you lied to my face, I could see the truth
وقتی تو صورتم دروغ میگفتی، حقیقتو میدونستم
Every step with the way I knew
تو تمام این مدت میدونستم
How you fooled me, boo
داری دورم میزنی، گوگولی
Guess you didn’t know that
حدس میزنم اینو نمیدونستی
You were my favorite entertainer
تو سرگرمی مورد علاقم بودی
I watch you, I laugh with and fuck with you
میدیدمت و میخندیدم و سر به سرت میذاشتم
Don’t you take me for a fool
منو احمق فرض نکن
In this game, I own the rules
قوانین این بازی رو من نوشتم
You were my favorite entertainer
تو سرگرمی مورد علاقم بودی
I watch you, I laugh and we fake it too
میدیدمت و میخندیدم و جفتمون تظاهر میکردیم
Don’t you take me for a fool
منو احمق فرض نکن
I’ma show you a thing or two
یکی دو موردش رو بهت نشون میدم

Never seen you comin’
ازت انتظار نداشتم
I’ll turn you down
میذارمت کنار
When you need me the most, I will turn you
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، بیخیالت میشم
When you need me the most, I will turn you down
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، میذارمت کنار
Never seen me comin’
ازم انتظار نداشتی
I’ll turn you down
میذارمت کنار
When you need me the most, I will turn you
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، بیخیالت میشم
When you need me the most, I will turn you down
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، میذارمت کنار

Thought that you were smarter
فکر میکردم باهوش تر از این حرفا باشی
I’m ashamed for you
شرمندم کردی
I knew it right away when you stopped lovin’ me
از همون لحظه که دیگه عاشقم نبودی فهمیدم
It happened when your touch wasn’t enough for me
از وقتی که نوازش هات دیگه اون حس همیشگی رو نداشت
Thought that you should know that
فکر میکردم اینو باید بدونی که
You were my favorite entertainer
تو سرگرمی مورد علاقم بودی
I watch you, I laugh with and fuck with you
میدیدمت و میخندیدم و سر به سرت میذاشتم
Don’t you play me for a fool
مثل یه احمق باهام بازی نکن
In this game, I own the rules
قوانین این بازی رو من نوشتم
You were my favorite entertainer
تو سرگرمی مورد علاقم بودی
I watch you, I laugh and we fake it too
میدیدمت و میخندیدم و جفتمون تظاهر میکردیم
Don’t you play me for a fool
مثل یه احمق باهام بازی نکن
I’ma show you a thing or two
یکی دو موردش رو بهت نشون میدم

Never seen you comin’
ازت انتظار نداشتم
I’ll turn you down
میذارمت کنار
When you need me the most, I will turn you
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، بیخیالت میشم
When you need me the most, I will turn you down
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، میذارمت کنار
Never seen me comin’
ازم انتظار نداشتی
I’ll turn you down
میذارمت کنار
When you need me the most, I will turn you
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، بیخیالت میشم
When you need me the most, I will turn you down
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، میذارمت کنار

Know it’s harder to take
میدونم قبول کردنش سخت تره
And let’s face it
و بیا واقع بین باشیم
No one’s playing your games, let’s face it
هیچکی ازت بازی نمیخوره، بیا واقع بین باشیم
I’m bein’ straight up
باهات روراست هستم
I know a fake love when I see it anyway
به هر حال وقتی یه عشق الکی رو ببینم میفهمم
I’ma turn you down when you need me anyway, anyway, anyway
به هر حال، به هر حال وقتی بهم نیاز داری، میذارمت کنار

Never seen you comin’
ازت انتظار نداشتم
I’ll turn you down
میذارمت کنار
When you need me the most, I will turn you
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، بیخیالت میشم
When you need me the most, I will turn you down
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، میذارمت کنار
Never seen me comin’
ازم انتظار نداشتی
I’ll turn you down (I will turn you down)
میذارمت کنار
When you need me the most, I will turn you
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، بیخیالت میشم
When you need me the most, I will turn you down
وقتی بیشتر از همه بهم نیاز داری، میذارمت کنار

I know you need me the most
میدونم بیشتر از همه بهم نیاز داری
The most, the most
بیشتر از همه

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 3.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00