2011-2015راک

Why’d You Only Call Me When You’re High

Download

Why’d You Only Call Me When You’re High? By Arctic Monkeys

The mirror’s image, it tells me it’s home time
تصویر آینه بهم میگه که وقت رفتن به خونه س
But I’m not finished, ’cause you’re not by my side
اما کارم هنوز تموم نشده، چون تو کنارم نیستی
And as I arrived I thought I saw you leavin’, carryin’ your shoes
و وقتی رسیدم فکر کردم داری میری، آخه کفشات دستت بود
Decided that once again I was just dreamin’ of bumpin’ into you
یبار دیگه تصمیمم رو گرفتم، یکی از رویاهام این بود که یهویی ببینمت

Now it’s three in the mornin’ and I’m tryin’ to change your mind
الان ساعت سه صبح و دارم تلاش میکنم نظرتو عوض کنم
Left you multiple missed calls and to my message, you reply
چقدر میس کال برات انداختم و در جواب پیامم گفتی
“Why’d you only call me when you’re high?”
چرا هر وقت بالایی با من تماس میگیری؟
“Hi, why’d you only call me when you’re high?”
سلام، چرا هر وقت بالایی با من تماس میگیری؟

Somewhere darker, talkin’ the same shite
یه جای تاریکتر، تکرار حرفای مسخره
I need a partner, well, are you out tonight?
من یه همدم میخوام، امشبو بزنیم بیرون؟
It’s harder and harder to get you to listen
راضی کردنت سخت تر و سخت تر میشه
More I get through the gears
هرچی بیشتر تلاش میکنم
Incapable of makin’ alright decisions, and havin’ bad ideas
نمیتونم تصمیمای درستی بگیرم و فکرای بدی دارم

Now it’s three in the mornin’ and I’m tryin’ to change your mind
الان ساعت سه صبح و دارم تلاش میکنم نظرتو عوض کنم
Left you multiple missed calls and to my message you reply
چقدر میس کال برات انداختم و در جواب پیامم گفتی
“Why’d you only call me when you’re high?”
چرا هر وقت بالایی با من تماس میگیری؟
“Hi, why’d you only call me when you’re high?”
سلام، چرا هر وقت بالایی با من تماس میگیری؟

And I can’t see you here, wonderin’ where am I
و نمیتونم اینجا ببینمت، مطمئن نیستم کجام
It sort of feels like I’m runnin’ out of time
یه جورایی احساس میکنم وقتم داره تموم میشه
I haven’t found all I was hopin’ to find
چیزی که امیدوار بودم بشه نشد
You said you gotta be up in the mornin’
گفتی باید صبح زود بیدار شی
Gonna have an early night
میخوای امشبو زود بخوابی
And you’re startin’ to bore me, baby
و داری حوصله م رو سر میبری، عزیزم
Why’d you only call me when you’re high?
چرا هر وقت بالایی با من تماس میگیری؟

“Why’d you only ever phone me when you’re high?”
چرا هر وقت بالایی به من زنگ میزنی؟
“Why’d you only ever phone me when you’re high?”
چرا هر وقت بالایی به من زنگ میزنی؟
“Why’d you only ever phone me when you’re high?”
چرا هر وقت بالایی به من زنگ میزنی؟
“Why’d you only ever phone me when you’re high?”
چرا هر وقت بالایی به من زنگ میزنی؟

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 30) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00