2023راک

Tell Me You Love Me

Download

Tell Me You Love Me (Rock Version)
By Demi Lovato

Oh no, here we go again
وای نه، دوباره شروع شد
Fighting over what I said
سر حرفایی که زدم دعوامون شد
I’m sorry, yeah I’m sorry
ببخشید، آره متاسفم
Bad at love, no, I’m not good at this
عاشقی رو بلد نیستم، نه، تو این یه مورد خوب نیستم
But I can’t say I’m innocent
البته خودمو بی گناه نمیدونم
Not hardly, but I’m sorry
از ته دل نه، ولی متاسفم

And all my friends, they know and it’s true
همه دوستام میدونن و این حقیقت داره
I don’t know who I am without you
من نمیدونم بدون تو کی هستم
I got it bad, baby
بدجوری عاشق شدم عزیزم
Got it bad
بدجوری عاشق شدم

Oh, tell me you love me
بگو که عاشقمی
I need someone on days like this, I do
به بودنت نیاز دارم، مخصوصا تو این روزای سخت
On days like this
تو این روزای سخت
Oh, tell me you love me
بگو که عاشقمی
I need someone
به بودنت نیاز دارم
On days like this, I do
مخصوصا تو این روزای سخت
On days like this
تو این روزای سخت
Oh, can you hear my heart say?
میتونی حرف دلمو بشنوی؟
Ooohhhh, ooh
They say you ain’t nobody ’til you got somebody
میگن آدمی که تو زندگیش عشق نباشه هیچی نیست
You ain’t nobody ’til you got somebody
آدمی که تو زندگیش عشق نباشه هیچی نیست

And I hope I never see the day
و امیدوارم هیچوقت اون روز رو نبینم
That you move on and be happy without me
که تو منو ول کنی و بدون من حالت خوب باشه
Without me
بدون من
What’s my hand without your heart to hold?
دستایی که قلبتو در آغوش نداشته باشن چه ارزشی دارن؟
I don’t know what I’m living for
نمیدونم برای چی دارم به زندگی ادامه میدم
If I’m living without you
اگه یه روزی بدون تو زندگی کنم

All my friends, they know and it’s true
همه دوستام میدونن و این حقیقت داره
I don’t know who I am without you
من نمیدونم بدون تو کی هستم
I’ve got it bad, baby
بدجوری عاشق شدم عزیزم
I got it bad
بدجوری عاشق شدم

Oh, tell me you love me
بگو که عاشقمی
I need someone on days like this, I do
به بودنت نیاز دارم، مخصوصا تو این روزای سخت
On days like this
تو این روزای سخت
Oh, tell me you love me
بگو که عاشقمی
I need someone
به بودنت نیاز دارم
On days like this, I do
مخصوصا تو این روزای سخت
On days like this
تو این روزای سخت
Oh, can you hear my heart say?
میتونی حرف دلمو بشنوی؟
Ooohhhh, ooh
They say you ain’t nobody ’til you got somebody
میگن آدمی که تو زندگیش عشق نباشه هیچی نیست
You ain’t nobody ’til you got somebody
آدمی که تو زندگیش عشق نباشه هیچی نیست
My heart’s like
چیزی که دلم میگه
Ooooh, ooh
They say you ain’t nobody ’til you got somebody
میگن آدمی که تو زندگیش عشق نباشه هیچی نیست
You ain’t nobody ’til you got somebody
آدمی که تو زندگیش عشق نباشه هیچی نیست

Everything I need
هر چی که نیاز دارم
Is standing in front of me
رو به روم وایساده
I know that we will be alright, alright, yeah
میدونم که اوضامون رو به راه میشه، آره
Through the ups and downs
تو فراز و نشیب های زندگی
Baby, I’ma stick around
من کنارت میمونم عزیزم
I promise we will be alright
قول میدم که اوضامون رو به راه میشه

Oh, tell me you love me
بگو که عاشقمی
I need someone
به بودنت نیاز دارم
On days like this, I do
مخصوصا تو این روزای سخت
On days like this
تو این روزای سخت
Oh, tell me you love me
بگو که عاشقمی
I need someone (Yeah)
به بودنت نیاز دارم آره
On days like this, I do (Days like this)
مخصوصا تو این روزای سخت
On days like this (Oh, woah)
تو این روزای سخت

Oh, can you hear my heart say?
میتونی حرف دلمو بشنوی؟
(Woah, oh-oh) Hear my heart say
حرف دلمو بشنوی
(Oh, oh, oh-oh) Hear my heart say
حرف دلمو بشنوی
They say you ain’t nobody ’til you got somebody
میگن آدمی که تو زندگیش عشق نباشه هیچی نیست
You ain’t nobody ’til you got somebody
آدمی که تو زندگیش عشق نباشه هیچی نیست

Everything I need (Oh)
هر چی که نیاز دارم
Is standin’ right in front of me (Oh)
رو به روم وایساده
I know that we will be alright, alright, yeah
میدونم که اوضامون رو به راه میشه، آره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00