1950-2000فولک

Those Were the Days

Download

Those Were the Days By Mary Hopkin

Once upon a time there was a tavern
یه روزگاری یه میخونه ای بود که
Where we used to raise a glass or two
اونجا یکی دو پیک به سلامتی میخوردیم
Remember how we laughed away the hours
یادش بخیر چجوری ساعت ها میخندیدیم و
Think of all the great things we would do
درباره کارای بزرگی که میخواستیم انجام بدیم فکر میکردیم

Those were the days, my friend
چه روزایی بود، رفیق
We thought they’d never end
فکر میکردیم هیچوقت تموم نمیشن و
We’d sing and dance forever and a day
قراره تا ابد و یک روز بخونیم و برقصیم
We’d live the life we choose
همونجوری که دوست داشتیم زندگی میکردیم
We’d fight and never lose
مبارزه میکردیم و هیچوقت نمیباختیم
For we were young and sure to have our way
چون جوون بودیم و از مسیر زندگیمون مطمئن بودیم
La la la la…

Then the busy years went rushing by us
سال های پرمشغله جوانی رو به سرعت پشت سر گذاشتیم
We lost our starry notions on the way
ایده های درخشانمون رو تو مسیر زندگی از دست دادیم
If by chance I’d see you in the tavern
اگه یه روزی اتفاقی تو میخونه ببینمت
We’d smile at one another and we’d say
به هم لبخند میزنیم و میگیم که

Those were the days, my friend
چه روزایی بود، رفیق
We thought they’d never end
فکر میکردیم هیچوقت تموم نمیشن و
We’d sing and dance forever and a day
قراره تا ابد و یک روز بخونیم و برقصیم
We’d live the life we choose
همونجوری که دوست داشتیم زندگی میکردیم
We’d fight and never lose
مبارزه میکردیم و هیچوقت نمیباختیم
Those were the days, oh yes, those were the days
چه روزایی بود، آره، چه روزایی بود
La la la la…

Just tonight I stood before the tavern
همین امشب جلوی میخونه وایساده بودم
Nothing seemed the way it used to be
هیچی اونجوری که قبلا بود به نظر نمیرسید
In the glass, I saw a strange reflection
تو شیشه میخونه یه تصویر عجیب دیدم
Was that lonely woman really me?
اون زن تنها واقعا من بودم؟

Those were the days, my friend
چه روزایی بود، رفیق
We thought they’d never end
فکر میکردیم هیچوقت تموم نمیشن و
We’d sing and dance forever and a day
قراره تا ابد و یک روز بخونیم و برقصیم
We’d live the life we choose
همونجوری که دوست داشتیم زندگی میکردیم
We’d fight and never lose
مبارزه میکردیم و هیچوقت نمیباختیم
Those were the days, oh yes, those were the days
چه روزایی بود، آره، چه روزایی بود
La la la la…

Through the door there came familiar laughter
از لای در صدای خنده ای آشنا به گوش میرسید
I saw your face and heard you call my name
صورتت رو دیدم و شنیدم که داری اسم منو صدا میزنی
Oh, my friend, we’re older but no wiser
رفیق، ما سنمون بیشتر شده ولی عاقل تر نشدیم
For in our hearts, the dreams are still the same
چون هنوزم همون رویاهای جوونی رو تو قلبمون داریم

Those were the days, my friend
چه روزایی بود، رفیق
We thought they’d never end
فکر میکردیم هیچوقت تموم نمیشن و
We’d sing and dance forever and a day
قراره تا ابد و یک روز بخونیم و برقصیم
We’d live the life we choose
همونجوری که دوست داشتیم زندگی میکردیم
We’d fight and never lose
مبارزه میکردیم و هیچوقت نمیباختیم
Those were the days, oh yes, those were the days
چه روزایی بود، آره، چه روزایی بود
La la la la…

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 42) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
Sara
Sara
1 سال قبل

❤️❤️

0:00
0:00