2016-2020راک

Believer

Download

Believer By Imagine Dragons

First things first
اول این که
I’ma say all the words inside my head
میخوام حرفایی که تو ذهنمه رو بگم
I’m fired up and tired of
من از شرایط پیش اومده
The way that things have been, oh-ooh
خسته و عصبانی هستم
The way that things have been, oh-ooh
از شرایط پیش اومده

Second things second
دوم این که
Don’t you tell me what you think that I could be
به من نمیگی که درباره توانایی هام چه فکری میکنی
I’m the one at the sail
من کسیم که سکان زندگی دستشه
I’m the master of my sea, oh-ooh
من ناخدای دریای زندگیم هستم
The master of my sea, oh-ooh
ناخدای دریای زندگیم

I was broken from a young age
من از سن پایین دلم شکسته
Taking my sulkin’ to the masses
دردامو ریختم تو خودم
Writing my poems for the few
شعرامو برای اندک کسایی مینویسم که
That looked at me, took to me, shook at me, feelin’ me
منو میدیدن، دوستم داشتن، باهام بودن و حسم میکردن
Singing from heartache from the pain
از غم و درد دل شکسته ام میخونم
Taking my message from the veins
پیامم رو با تمام وجود دریافت کن
Speaking my lesson from the brain
دارم از درس هایی که تو زندگی گرفتم میگم
Seeing the beauty through the…
… دیدن زیبایی از طریق

Pain! You made me a, you made me a
درد! تو منو به، تو منو به یه آدم معتقد
Believer, believer
تبدیل کردی، یه آدم معتقد
Pain! You break me down, you build me up
درد! منو تو خودم شکستی، تو از من یه آدم
Believer, believer
معتقد ساختی، یه آدم معتقد
Pain! Oh, let the bullets fly, oh, let them rain
درد! بذار گلوله ها پرواز کنن، بذار ببارن
My life, my love, my drive, it came from…
… زندگیم، عشقم، انگیزه ام همه از چیزیه به نام
Pain! You made me a, you made me a
درد! تو منو به، تو منو به یه آدم معتقد
Believer, believer
تبدیل کردی، یه آدم معتقد

Third things third
سوم این که
Send a prayer to the ones up above
اون بالایی رو عبادت کن
All the hate that you’ve heard
چیزای نفرت انگیزی که شنیدی
Has turned your spirit to a dove, oh-ooh
روحتو به یه کبوتر صلح طلب تبدیل کرده
Your spirit up above, oh-ooh
روحت اوج گرفته

I was chokin’ in the crowd
داشتم تو شلوغی خفه میشدم
Building my rain up in the cloud
تو خواب و خیال، بارونی رو تصور میکردم
Falling like ashes to the ground
که مثل خاکستر میریخت رو زمین
Hoping my feelings, they would drown
امیدوار بودم احساساتم اینجوری غرق بشن
But they never did, ever lived, ebbin’ and flowin’
ولی هیچوقت از بین نرفتن، همیشه زنده میموندن، دور میشدن و دوباره برمیگشتن
Inhibited, limited ’til it broke open and rained down
احساساتمو کنترل و محدود میکردم تا اینکه شکست و شروع به باریدن کرد
It rained down, like…
… میبارید، مثل

Pain! You made me a, you made me a
درد! تو منو به، تو منو به یه آدم معتقد
Believer, believer
تبدیل کردی، یه آدم معتقد
Pain! You break me down, you build me up
درد! منو تو خودم شکستی، تو از من یه آدم
Believer, believer
معتقد ساختی، یه آدم معتقد
Pain! Oh, let the bullets fly, oh, let them rain
درد! بذار گلوله ها پرواز کنن، بذار ببارن
My life, my love, my drive, it came from…
… زندگیم، عشقم، انگیزه ام همه از چیزیه به نام
Pain! You made me a, you made me a
درد! تو منو به، تو منو به یه آدم معتقد
Believer, believer
تبدیل کردی، یه آدم معتقد

Last things last
آخر از همه این که
By the grace of the fire and the flames
به لطف آتیش و شعله هاش
You’re the face of the future
تو چهره ای از آینده هستی
The blood in my veins, oh-ooh
خون تو رگ های منی
The blood in my veins, oh-ooh
خون تو رگ های منی

But they never did, ever lived, ebbin’ and flowin’
ولی هیچوقت از بین نرفتن، همیشه زنده میموندن، دور میشدن و دوباره برمیگشتن
Inhibited, limited ’til it broke open and rained down
احساساتمو کنترل و محدود میکردم تا اینکه شکست و شروع به باریدن کرد
It rained down, like…
… میبارید، مثل

Pain! You made me a, you made me a
درد! تو منو به، تو منو به یه آدم معتقد
Believer, believer
تبدیل کردی، یه آدم معتقد
Pain! You break me down, you build me up
درد! منو تو خودم شکستی، تو از من یه آدم
Believer, believer
معتقد ساختی، یه آدم معتقد
Pain! Oh, let the bullets fly, oh, let them rain
درد! بذار گلوله ها پرواز کنن، بذار ببارن
My life, my love, my drive, it came from…
… زندگیم، عشقم، انگیزه ام همه از چیزیه به نام
Pain! You made me a, you made me a
درد! تو منو به، تو منو به یه آدم معتقد
Believer, believer
تبدیل کردی، یه آدم معتقد

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 7) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00