2001-2010پاپ

Heartbeat

Download

Heartbeat By Enrique Iglesias
And Nicole Scherzinger

Heartbeat
ضربان قلب
Heartbeat, heart-heartbeat
ضربان قلب، ضربان قلب
Heartbeat, heartbeat
ضربان قلب، ضربان قلب
Heartbeat, heart-heartbeat
ضربان قلب، ضربان قلب

I saw you talking on the phone
دیدم داری با گوشی صحبت میکنی
I know that you are not alone
میدونم که تنها نیستی
But you’re stealing my heart away
ولی داری دلبری میکنی
Yeah, you’re stealing my heart away
آره، داری دلبری میکنی

You’re acting like you’re on your own
یجوری رفتار میکنی که انگار فقط خودتی و خودت
But I saw you standing with a girl, ooh
ولی من دیدم که کنار یه دختر وایساده بودی
Stop tryna steal my heart away
دست از دلبری کردن بردار
Stop tryna steal my heart away
دست از دلبری کردن بردار

I don’t know where we’re goin’
نمیدونم داریم چیکار میکنیم
I don’t know who we are
نمیدونم چجور آدمایی هستیم

But I can feel your heartbeat
ولی من میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
I can feel your heartbeat (He said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (Running through me)
با تمام وجود میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Feel your heartbeat
ضربان قلبت رو حس میکنم
She said, “I can feel your heartbeat” (She said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (She said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (Running through me)
با تمام وجود میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Your heartbeat, feel your heartbeat
ضربان قلبت رو، ضربان قلبت رو حس میکنم

Maybe it’s the way you move
شاید شگردت این باشه
You got me dreaming like a fool
کاری کردی عین احمقا رویاپردازی کنم
That I could steal your heart away
اینکه تونستم دلت رو به دست بیارم
I could steal your heart away
تونستم دلت رو به دست بیارم

No matter what it is you think
مهم نیست چه فکری کنی
I’m not the kind of girl to blink
من از اوناش نیستم که با یه چشمک پا بدم
And give my heart away
و به کسی دل ببندم
Stop tryna steal my heart away
دست از دلبری کردن بردار

I don’t know where we’re goin’
نمیدونم داریم چیکار میکنیم
I don’t know who we are
نمیدونم چجور آدمایی هستیم

“I can feel your heartbeat” (He said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (He said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (Running through me)
با تمام وجود میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Heartbeat, feel your heartbeat
ضربان قلب، ضربان قلبت رو حس میکنم
(She said) “I can feel your heartbeat” (She said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (She said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (Running through me)
با تمام وجود میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
(Feel your heartbeat)
ضربان قلبت رو حس میکنم

Stop stealin’ my heart away
دست از دلبری کردن بردار
Stop stealin’ my heart away
دست از دلبری کردن بردار
Stop stealin’ my heart away
دست از دلبری کردن بردار
You’re stealin’ my heart away
تو داری دلبری میکنی

I don’t know where we’re goin’
نمیدونم داریم چیکار میکنیم
I don’t know who we are
نمیدونم چجور آدمایی هستیم
It feels like we are floatin’
انگار داریم پرواز میکنیم
High above the stars (The stars, the stars, the stars)
بالاتر از ستاره ها ستاره ها ستاره ها
(Heartbeat, heart-heartbeat)
ضربان قلب، ضربان قلب
(Heartbeat, heart-heartbeat)
ضربان قلب، ضربان قلب
I can feel it, I can feel it, I can feel it
میتونم حسش کنم، میتونم حسش کنم
I can feel it, I can
میتونم حسش کنم، میتونم

“I can feel your heartbeat” (He said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (He said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (Running through me)
با تمام وجود میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Heartbeat, feel your heartbeat
ضربان قلب، ضربان قلبت رو حس میکنم
(She said) “I can feel your heartbeat” (She said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (She said to me)
بهم گفت میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
“I can feel your heartbeat” (Running through me)
با تمام وجود میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Heartbeat, feel your heartbeat, beat, beat
ضربان قلب، ضربان قلبت رو حس میکنم

Stop stealing my heart away (Tell it to me girl)
دختر بهم بگو دست از دلبری کردن بردار
Stop stealing my heart away (Mmm, give it to me boy)
دست از دلبری کردن بردار، دلتو به من بسپار پسر
Stop stealing my heart away (Say it to me girl)
دختر بهم بگو دست از دلبری کردن بردار
You’re stealing my heart away
تو داری دلبری میکنی
Stop stealing my heart away (I can feel your heartbeat)
دست از دلبری کردن بردار، میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Stop stealing my heart away (I can feel your heartbeat)
دست از دلبری کردن بردار، میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Stop stealing my heart away (I can feel your heartbeat)
دست از دلبری کردن بردار، میتونم ضربان قلبت رو حس کنم
Your heartbeat, your heartbeat
ضربان قلبت، ضربان قلبت

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00