2016-2020پاپ

Rise

Download

Rise By Katy Perry

I won’t just survive
قرار نیست فقط نجات پیدا کنم
Oh, you will see me thrive
حالا میبینی به کجاها میرسم
Can’t write my story
یجوری که هیچکس باورش نشه
I’m beyond the archetype
من فراتر از آدم های کلیشه ای هستم
I won’t just conform
قرار نیست فقط با شرایط کنار بیام
No matter how you shake my core
مهم نیست رفتارات چقدر تکان دهنده باشه
’Cause my roots, they run deep, oh
چون من ریشه دار تر از این حرف هام

(Oh, ye of so little faith)
آهای تویی که ایمان نداری
Don’t doubt it, don’t doubt it
تردید نداشته باش، تردید نداشته باش
(Victory is in my veins)
پیروزی تو رگام جریان داره
I know it, I know it
خودم میدونم، خودم میدونم
(And I will not negotiate)
و اهل مذاکره و کوتاه اومدن نیستم
I’ll fight it, I’ll fight it
مبارزه میکنم، مبارزه میکنم
I will transform
متحول میشم

When, when the fire’s at my feet again
وقتی تو شرایطی باشم که امیدی به نجاتم نباشه
And the vultures all start circling
و لاشخورها برای زمین خوردنم لحظه شماری میکنن
They’re whispering, ”You’re out of time.”
و زیر لب میگن: کارش تمومه
But still, I rise
همچنان ایستادگی میکنم
This is no mistake, no accident
اشتباه نمیبینی، تصادفی هم نیست
When you think the final nail is in; think again
همون لحظه که فکر میکنی تیر خلاص شلیک شده، کور خوندی
Don’t be surprised, I will still rise
غافلگیر نشو که به ایستادگی ادامه میدم

I must stay conscious
باید حواسم رو جمع کنم
Through the madness and chaos
وسط این هرج و مرج و آشفتگی ها
So I call on my angels
فرشته های نجاتم رو صدا میزنم
They say…
اونا میگن

(Oh, ye of so little faith)
آهای تویی که ایمان نداری
Don’t doubt it, don’t doubt it
تردید نداشته باش، تردید نداشته باش
(Victory is in your veins)
پیروزی تو رگات جریان داره
You know it, you know it
خودت میدونی، خودت میدونی
And you will not negotiate
و اهل مذاکره و کوتاه اومدن نیستی
Just fight it, just fight it
فقط مبارزه میکنی، فقط مبارزه میکنی
And be transformed
و متحول شو

’Cause when, when the fire’s at my feet again
چون وقتی تو شرایطی باشم که امیدی به نجاتم نباشه
And the vultures all start circling
و لاشخورها برای زمین خوردنم لحظه شماری میکنن
They’re whispering, “You’re out of time.”
و زیر لب میگن: کارش تمومه
But still, I rise
همچنان ایستادگی میکنم
This is no mistake, no accident
اشتباه نمیبینی، تصادفی هم نیست
When you think the final nail is in; think again
همون لحظه که فکر میکنی تیر خلاص شلیک شده، کور خوندی
Don’t be surprised, I will still rise
غافلگیر نشو که به ایستادگی ادامه میدم

(Don’t doubt it, don’t doubt it)
تردید نداشته باش، تردید نداشته باش
Oh, oh, oh, oh
(You know it, you know it)
اینو میدونستی، اینو میدونستی
Still rise
هنوزم ایستادگی میکنم
(Just fight it, just fight it)
مبارزه میکنم، مبارزه میکنم
Don’t be surprised, I will still rise
غافلگیر نشو که به ایستادگی ادامه میدم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 33) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

1 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
Trya
Trya
4 ساعت قبل

خیلی بد بود
برا من که اصن خود آهنگ رو نیاورد

0:00
0:00