2001-2010آر اند بی / سول

Listen

Download

Listen By Beyonce

Listen to the song here in my heart
به ترانه ای که تو قلبم در جریانه گوش کن
A melody I start, but can’t complete
آهنگی که خودم شروعش کردم، ولی نمیتونم تمومش کنم
Listen to the sound from deep within
به صدایی که از اعماق وجود میاد گوش کن
It’s only beginning to find release
این تازه اول راه به رهایی رسیدنه

Oh, the time has come for my dreams to be heard
وقت این رسیده که رویاهای منم شنیده بشن
They will not be pushed aside and turned
دیگه نادیده گرفته نمیشن و کسی اونا رو پس نمیزنه
Into your own, all ’cause you won’t listen
به خودت بیا، همش واسه اینه که گوش نمیکنی

Listen, I am alone at a crossroads
گوش کن، من سر یه دو راهی مهم تنها موندم
I’m not at home in my own home
تو یه جای راحت مثل خونه خودم نیستم
And I’ve tried and tried
و بارها و بارها تلاش کردم
To say what’s on my mind
تا چیزی که تو ذهنمه رو بگم
You should have known, oh
چیزی که باید میدونستی
Now I’m done believin’ you
حالا دیگه بهت باور ندارم
You don’t know what I’m feelin’
تو نمیدونی من چه احساسی دارم
I’m more than what you’ve made of me
من بیشتر از اون چیزیم که تو ذهنت ازم ساختی
I followed the voice you gave to me
من مطیع خواسته هایی بودم که بهم تحمیل میکردی
But now I’ve gotta find my own
ولی الان دیگه باید خودمو پیدا کنم

You should have listened
تو باید گوش میکردی
There was someone here inside
یکی اینجا تو وجودمه
Someone I thought had died
کسی که فکر میکردم مرده
So long ago
خیلی وقت پیش

Oh, I’m screamin’ out
دارم فریاد میزنم
And my dreams will be heard
و رویاهای من شنیده میشن
They will not be pushed aside on words
دیگه کسی اونا رو با حرفاش نادیده نمیگیره
Into your own, all ’cause you won’t listen
به خودت بیا، همش واسه اینه که گوش نمیکنی

Listen, I am alone at a crossroads
گوش کن، من سر یه دو راهی مهم تنها موندم
I’m not at home in my own home
تو یه جای راحت مثل خونه خودم نیستم
And I’ve tried and tried
و بارها و بارها تلاش کردم
To say what’s on my mind
تا چیزی که تو ذهنمه رو بگم
You should have known, oh
چیزی که باید میدونستی
Now I’m done believin’ you
حالا دیگه بهت باور ندارم
You don’t know what I’m feelin’
تو نمیدونی من چه احساسی دارم
I’m more than what
من بیشتر از اون چیزیم که
You’ve made of me
تو ذهنت ازم ساختی
I followed the voice you gave to me
من مطیع خواسته هایی بودم که بهم تحمیل میکردی
But now I’ve gotta find my own
ولی الان دیگه باید خودمو پیدا کنم

I don’t know where I belong
نمیدونم به کجا تعلق دارم
But I’ll be moving on
ولی من به پیشروی ادامه میدم
If you don’t, if you won’t
اگه تو گوش ندی، اگه تو گوش نکنی

Listen to the song here in my heart
به ترانه ای که تو قلبم در جریانه گوش کن
A melody I start, but I will complete
آهنگی که خودم شروعش کردم، و به هر حال تمومش میکنم
Now I’m done believin’ you
حالا دیگه بهت باور ندارم
You don’t know what I’m feelin’
تو نمیدونی من چه احساسی دارم
I’m more than what you made of me
من بیشتر از اون چیزیم که تو ذهنت ازم ساختی
I followed the voice you think you gave to me
من مطیع خواسته هایی بودم که فکر میکردی بهم تحمیل کردی
But now I’ve gotta find my own
ولی الان دیگه باید خودمو پیدا کنم
My own
خودمو

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 8) میانگین امتیازات: 4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00