2016-2020پاپ

New Rules

Download

New Rules By Dua Lipa

One, one, one, one, one
یک، یک، یک

Talkin’ in my sleep at night, makin’ myself crazy
شبا تو خواب حرف میزنم، دارم عقلمو از دست میدم
(Out of my mind, out of my mind)
دیوونه شدم، دیوونه شدم
Wrote it down and read it out, hopin’ it would save me
بارها از روشون نوشتم و تکرارشون کردم، امیدوارم اینجوری نجات پیدا کنم
(Too many times, too many times)
چندین و چندبار، چندین و چندبار

My love, he makes me feel like nobody else, nobody else
عشقم، اون حسی رو بهم میده که با هیچکس تجربه نکردم
But my love, he doesn’t love me, so I tell myself, I tell myself
البته عشقم هیچ علاقه ای بهم نداره، واسه همین به خودم یادآوری میکنم

One: Don’t pick up the phone
قانون یک: گوشی رو جواب نده
You know he’s only callin’ ’cause he’s drunk and alone
چون میدونی اون فقط وقتایی که مست کرده و تنهاست بهت زنگ میزنه
Two: Don’t let him in
قانون دو: نذار بیاد تو زندگیت
You’ll have to kick him out again
چون دوباره باید از شرش خلاص شی
Three: Don’t be his friend
قانون سه: دوست معمولیش هم نشو
You know you’re gonna wake up in his bed in the morning
چون میدونی که آخرش صبح تو خونه اون از خواب بیدار میشی
And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him
و اگه به خواسته هاش تن بدی، دیگه نمیتونی بیخیالش بشی

I got new rules, I count ’em
برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
I got new rules, I count ’em
برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
I gotta tell them to myself
باید با خودم تکرارشون کنم
I got new rules, I count ’em
برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
I gotta tell them to myself
باید با خودم تکرارشون کنم

I keep pushin’ forwards, but he keeps pullin’ me backwards
میخوام با قانونای خودم پیش برم، ولی اون مانع پیشرویم میشه
(Nowhere to turn, no way)
هیچ راهی نداره، به هیچ وجه
(Nowhere to turn, no)
هیچ راهی نداره، نه
Now I’m standin’ back from it, I finally see the pattern
حالا که دارم ازش فاصله میگیرم، بالاخره متوجه الگوی تکرار شونده زندگیم شدم
(I never learn, I never learn)
هیچوقت برام درس نمیشه، هیچوقت برام درس نمیشه

But my love, he doesn’t love me, so I tell myself, I tell myself
البته عشقم هیچ علاقه ای بهم نداره، واسه همین به خودم یادآوری میکنم
I do, I do, I do
اینکارو میکنم

One: Don’t pick up the phone
قانون یک: گوشی رو جواب نده
You know he’s only callin’ ’cause he’s drunk and alone
چون میدونی اون فقط وقتایی که مست کرده و تنهاست بهت زنگ میزنه
Two: Don’t let him in
قانون دو: نذار بیاد تو زندگیت
You’ll have to kick him out again
چون دوباره باید از شرش خلاص شی
Three: Don’t be his friend
قانون سه: دوست معمولیش هم نشو
You know you’re gonna wake up in his bed in the morning
چون میدونی که آخرش صبح تو خونه اون از خواب بیدار میشی
And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him
و اگه به خواسته هاش تن بدی، دیگه نمیتونی بیخیالش بشی

I got new rules, I count ’em
برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
I got new rules, I count ’em
برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
I gotta tell them to myself
باید با خودم تکرارشون کنم
I got new rules, I count ’em
برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
I gotta tell them to myself
باید با خودم تکرارشون کنم

Practice makes perfect
تمرین کردن ازت یه استاد میسازه
I’m still tryna learn it by heart (I got new rules, I count ’em)
هنوزم دارم تمرین میکنم که حفظشون کنم، برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
Eat, sleep, and breathe it
خواب و خوراکم شده این
Rehearse and repeat it, ’cause I (I got new)
… تمرین کردن و تکرار کردن، چون من برا زندگیم

One: Don’t pick up the phone (yeah)
قانون یک: گوشی رو جواب نده
You know he’s only callin’ ’cause he’s drunk and alone (alone)
چون میدونی اون فقط وقتایی که مست کرده و تنهاست بهت زنگ میزنه
Two: Don’t let him in (uh-ooh)
قانون دو: نذار بیاد تو زندگیت
You’ll have to kick him out again (again)
چون دوباره باید از شرش خلاص شی
Three: Don’t be his friend
قانون سه: دوست معمولیش هم نشو
You know you’re gonna wake up in his bed in the morning
چون میدونی که آخرش صبح تو خونه اون از خواب بیدار میشی
And if you’re under him, you ain’t gettin’ over him
و اگه به خواسته هاش تن بدی، دیگه نمیتونی بیخیالش بشی

I got new rules, I count ’em
برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
I got new rules, I count ’em
برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
(Whoa-ooh, whoa-ooh, whoa)
I gotta tell them to myself
باید با خودم تکرارشون کنم
I got new rules, I count ’em
برا زندگیم قانون گذاشتم، میشمارمشون
(Baby, you know I count ’em)
عزیزم، میدونی که میشمارمشون
I gotta tell them to myself
باید با خودم تکرارشون کنم

Don’t let him in, don’t let him in
نذار بیاد تو زندگیت،  نذار بیاد تو زندگیت
Don’t, don’t, don’t, don’t
نذار، نذار
Don’t be his friend, don’t be his friend
دوست معمولیش هم نشو، دوست معمولیش هم نشو
Don’t, don’t, don’t, don’t
نشو، نشو
Don’t let him in, don’t let him in
نذار بیاد تو زندگیت،  نذار بیاد تو زندگیت
Don’t, don’t, don’t, don’t
نذار، نذار
Don’t be his friend, don’t be his friend
دوست معمولیش هم نشو، دوست معمولیش هم نشو
Don’t, don’t, don’t, don’t
نشو، نشو
You’re gettin’ over him
داری بیخیالش میشی

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 10) میانگین امتیازات: 4.5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00