2011-2015راک

Ride

Download

Ride By Twenty One Pilots

I just wanna stay in the sun where I find
فقط میخوام یجایی زیر نور خورشید پیدا کنم و بمونم
I know it’s hard sometimes
میدونم بعضی وقتا سخت میشه
Pieces of peace in the sun’s peace of mind
تکه های آرامش در آرامش ذهن خورشید
I know it’s hard sometimes
میدونم بعضی وقتا سخت میشه
Yeah, I think about the end just way too much
آره، من بیش از اندازه به پایان فکر میکنم
But it’s fun to fantasize
ولی خیال بافی سرگرم کننده ست
On my enemies who wouldn’t wish who I was
درباره دشمنایی که یکی مثل من رو نمیخواستن
But it’s fun to fantasize
ولی خیال بافی سرگرم کننده ست

Oh-woah-woah, oh-woah-woah, I’m fallin’
وای، دارم سقوط میکنم
So I’m takin’ my time on my ride, oh-woah-woah, I’m fallin’
پس با آرامش این مسیرو طی میکنم، وای، دارم سقوط میکنم
So I’m takin’ my time on my ride
پس با آرامش این مسیرو طی میکنم
Takin’ my time on my ride
با آرامش این مسیرو طی میکنم

“I’d die for you,” that’s easy to say
گفتن “بخاطرت میمیرم” آسونه
We have a list of people that we would take
یه لیست از آدمایی که حاضریم بخاطرشون
A bullet for them, a bullet for you
گلوله بخوریم داریم، بخاطرت گلوله میخورم
A bullet for everybody in this room
بخاطر هر کسی که تو این اتاقه گلوله میخورم
But I don’t seem to see many bullets comin’ through
ولی فکر نکنم گلوله های زیادی رو ببینم که شلیک شده باشه
See many bullets comin’ through
گلوله های زیادی رو ببینم که شلیک شده باشه
Metaphorically, I’m the man
اصطلاحا، من یه مرد هستم
But literally, I don’t know what I’d do
ولی به معنای واقعی کلمه، نمیدونم چیکار باید بکنم
“I’d live for you,” and that’s hard to do
بخاطر تو به زندگی ادامه میدم، و این کار سختیه
Even harder to say when you know it’s not true
حتی گفتنش هم خیلی سخته وقتی میدونی حقیقت نداره
Even harder to write when you know that tonight
حتی نوشتنش هم خیلی سخته وقتی میدونی که امشب
There were people back home who tried talking to you
آدمایی تو خونه بودن که سعی میکردن باهات صحبت کنن
But then you ignore them still
ولی تو هنوزم اونارو نادیده میگیری
All these questions they’re for real
تموم این سوال ها جدی هستن، مثلا
Like “Who would you live for?” “Who would you die for?”
برای کی داری به زندگی ادامه میدی؟ برای کی حاضری بمیری؟
And “Would you ever kill?”
و تا حالا کسی رو به قتل رسوندی؟

Oh-woah-woah, oh-woah-woah, I’m fallin’
وای، دارم سقوط میکنم
So I’m takin’ my time on my ride, oh-woah-woah, I’m fallin’
پس با آرامش این مسیرو طی میکنم، وای، دارم سقوط میکنم
So I’m takin’ my time on my ride
پس با آرامش این مسیرو طی میکنم
Takin’ my time on my ride
با آرامش این مسیرو طی میکنم

I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
Help me
کمکم کن
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
Help me
کمکم کن
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده

Oh-woah-woah, oh-woah-woah, I’m fallin’
وای، دارم سقوط میکنم
So I’m takin’ my time on my ride, oh-woah-woah, I’m fallin’
پس با آرامش این مسیرو طی میکنم، وای، دارم سقوط میکنم
So I’m takin’ my time
پس با آرامش
Takin’ my time on my ride, woah-oh-oh (Woah, yeah)
با آرامش این مسیرو طی میکنم، وای
Oh-woah-woah, oh-woah-woah, I’m fallin’
وای، دارم سقوط میکنم
So I’m takin’ my time on my ride, oh-woah-woah, I’m fallin’
پس با آرامش این مسیرو طی میکنم، وای، دارم سقوط میکنم
So I’m takin’ my time on my
پس با آرامش این مسیرو

I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
Help me
کمکم کن
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
Help me
کمکم کن
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
Help me
کمکم کن
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
I’ve been thinkin’ too much
ذهنم بیش از اندازه درگیر بوده
Help me
کمکم کن

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 31) میانگین امتیازات: 4.7

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00