2011-2015راک

Stressed Out

Download

Stressed Out By Twenty One Pilots

I wish I found some better sounds no one’s ever heard
کاش صداهای بهتری پیدا میکردم که هیچکس تا حالا نشنیده
I wish I had a better voice that sang some better words
کاش صدای بهتری داشتم و باهاش آهنگای بهتری میخوندم
I wish I found some chords in an order that is new
کاش چند تا آکورد پیدا میکردم که تو یه ترتیب جدید باشه
I wish I didn’t have to rhyme every time I sang
کاش مجبور نبودم برای هر آهنگی که میخونم قافیه بسازم
I was told, when I get older, all my fears would shrink
شنیده بودم وقتی سنم بیشتر شه تمام ترس هام کمتر میشه
But now I’m insecure, and I care what people think
ولی الان اعتماد به نفس ندارم و برام مهمه که مردم چه فکری میکنن

My name’s Blurryface and I care what you think
اسمم بلوری فیسه و برام مهمه که به چی فکر میکنی
My name’s Blurryface and I care what you think
اسمم بلوری فیسه و برام مهمه که به چی فکر میکنی

Wish we could turn back time to the good old days
کاش میشد زمان رو برگردونیم به روزای خوب گذشته
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
به روزایی که مامانمون برامون میخوند تا خوابمون ببره، ولی الان زیادی دلواپسیم
(Oh) Wish we could turn back time (Oh) to the good old days (Oh)
کاش میشد زمان رو برگردونیم به روزای خوب گذشته
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
به روزایی که مامانمون برامون میخوند تا خوابمون ببره، ولی الان زیادی دلواپسیم
We’re stressed out
زیادی دلواپسیم

Sometimes a certain smell will take me back to when I was young
بعضی وقتا یه بوی خاصی منو به روزایی که سنم کم بود میبره
How come I’m never able to identify where it’s comin’ from?
چه جوریه که هیچوقت نمیتونم بفهمم بوی چیه؟
I’d make a candle out of it, if I ever found it
اگه میفهمیدم ازش یه شمع معطر میساختم
Try to sell it, never sell out of it, I’d probably only sell one
سعی میکردم بفروشمش، هیچوقت همشو نمیفروختم، شاید فقط یه دونه بفروشم
It’d be to my brother, ’cause we have the same nose
اونم به برادرم، آخه اون تنها کسیه که این بو رو میشناسه
Same clothes, homegrown, a stone’s throw from a creek we used to roam
همون لباس های محلی، نزدیک رود باریکی که قبلنا پاتقمون بود
But it would remind us of when nothing really mattered
ولی مارو یاد روزایی میندازه که هیچی برامون مهم نبود
Out of student loans and treehouse homes, we all would take the latter
از بین وام دانش آموزی و خونه درختی، ما دومی رو انتخاب میکردیم

My-my-my name’s Blurryface and I care what you think
اسمم بلوری فیسه و برام مهمه که به چی فکر میکنی
My name’s Blurryface and I care what you think
اسمم بلوری فیسه و برام مهمه که به چی فکر میکنی

Wish we could turn back time to the good old days
کاش میشد زمان رو برگردونیم به روزای خوب گذشته
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
به روزایی که مامانمون برامون میخوند تا خوابمون ببره، ولی الان زیادی دلواپسیم
(Oh) Wish we could turn back time (Oh) to the good old days (Oh)
کاش میشد زمان رو برگردونیم به روزای خوب گذشته
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
به روزایی که مامانمون برامون میخوند تا خوابمون ببره، ولی الان زیادی دلواپسیم

We used to play pretend, give each other different names
عادت داشتیم نقش بازی کنیم، همدیگه رو با اسم های مختلف صدا میکردیم
We would build a rocket ship an’ then we’d fly it far away
یه سفینه فضایی درست میکردیم و میفرستادیمش اون دور دورا
Used to dream of outer space, but now they’re laughin’ at our face
عادت داشتیم درباره فضا رویاپردازی کنیم، ولی الان دارن به ریشمون میخندن
Sayin’, “Wake up, you need to make money!,” yeah
میگن، بیدار شو، باید پول در بیاری! آره
We used to play pretend, give each other different names
عادت داشتیم نقش بازی کنیم، همدیگه رو با اسم های مختلف صدا میکردیم
We would build a rocket ship an’ then we’d fly it far away
یه سفینه فضایی درست میکردیم و میفرستادیمش اون دور دورا
Used to dream of outer space, but now they’re laughin’ at our face
عادت داشتیم درباره فضا رویاپردازی کنیم، ولی الان دارن به ریشمون میخندن
Sayin’, “Wake up, you need to make money!,” yeah
میگن، بیدار شو، باید پول در بیاری! آره

Wish we could turn back time to the good old days
کاش میشد زمان رو برگردونیم به روزای خوب گذشته
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
به روزایی که مامانمون برامون میخوند تا خوابمون ببره، ولی الان زیادی دلواپسیم
(Oh) Wish we could turn back time (Oh) to the good old days (Oh)
کاش میشد زمان رو برگردونیم به روزای خوب گذشته
When our momma sang us to sleep, but now we’re stressed out
به روزایی که مامانمون برامون میخوند تا خوابمون ببره، ولی الان زیادی دلواپسیم

We used to play pretend, used to play pretend, money
عادت داشتیم نقش بازی کنیم، عادت داشتیم نقش بازی کنیم، پول
We used to play pretend, wake up, you need the money
عادت داشتیم نقش بازی کنیم، بیدار شو، تو به پول نیاز داری
Used to play pretend, used to play pretend, money
عادت داشتیم نقش بازی کنیم، عادت داشتیم نقش بازی کنیم، پول
We used to play pretend, wake up, you need the money
عادت داشتیم نقش بازی کنیم، بیدار شو، تو به پول نیاز داری
Used to play pretend, give each other different names
عادت داشتیم نقش بازی کنیم، همدیگه رو با اسم های مختلف صدا میکردیم
We would build a rocket ship and then we’d fly it far away
یه سفینه فضایی درست میکردیم و میفرستادیمش اون دور دورا
Used to dream of outer space, but now they’re laughin’ at our face
عادت داشتیم درباره فضا رویاپردازی کنیم، ولی الان دارن به ریشمون میخندن
Sayin’, “Wake up, you need to make money!,” yeah
میگن، بیدار شو، باید پول در بیاری! آره

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00