2016-2020پاپ

Delicate

Download

Delicate By Taylor Swift

This ain’t for the best
شرایط خوبی نیست
My reputation’s never been worse, so
اوضاع محبوبیتم هیچوقت اینقدر بد نشده بود، پس
You must like me for me
تو باید منو بخاطر خودم بخوای
We can’t make
ما الان نمیتونیم
Any promises now, can we, babe?
هیچ قول و قراری بذاریم، میتونیم عزیزم؟
But you can make me a drink
ولی میتونی یه نوشیدنی برام ردیف کنی

Dive bar on the East Side, where you at?
تو منطقه ایست ساید بار نوشیدنی هست، تو کجایی؟
Phone lights up my nightstand in the black
موبایلم (زنگ میخوره و) میز کنار تختم رو تو تاریکی روشن کرده
Come here, you can meet me in the back
بیا اینجا، میتونی منو همین پشت مشتا ببینی
Dark jeans and your Nikes, look at you
جین تیره با کتونی های نایک، عجب تیپی زدی
Oh, damn, never seen that color blue
لعنتی، این رنگ آبی رو تا حالا ندیده بودم
Just think of the fun things we could do
فکر کن چه کارای باحالی میتونیم بکنیم

(‘Cause I like you) This ain’t for the best
آخه دوستت دارم، شرایط خوبی نیست
My reputation’s never been worse, so
اوضاع محبوبیتم هیچوقت اینقدر بد نشده بود، پس
You must like me for me
تو باید منو بخاطر خودم بخوای
(Yeah, I want you) We can’t make
آره، میخوامت، ما الان نمیتونیم
Any promises now, can we, babe?
هیچ قول و قراری بذاریم، میتونیم عزیزم؟
But you can make me a drink
ولی میتونی یه نوشیدنی برام ردیف کنی

Is it cool that I said all that?
حرفایی که زدم جالب بود؟
Is it chill that you’re in my head?
اینکه ذهنم درگیر توئه باحاله؟
‘Cause I know that it’s delicate (Delicate)
آخه میدونم که وضعیت حساسیه
Is it cool that I said all that?
حرفایی که زدم جالب بود؟
Is it too soon to do this yet?
هنوز وقتش نشده که اینکارو کنیم؟
‘Cause I know that it’s delicate
آخه میدونم که وضعیت حساسیه

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?
نیست؟ نیست؟
Isn’t it?
نیست؟
Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?
نیست؟ نیست؟
Isn’t it delicate?
وضعیت حساسی نیست؟

Third floor on the West Side, me and you
طبقه سوم تو منطقه وست ساید، من و تو
Handsome, you’re a mansion with a view
خوش تیپ، تو مثل یه عمارت مجللی با یه ویو عالی
Do the girls back home touch you like I do?
تو شهر خودتون، دخترا مثل من نوازشت میکردن؟
Long night with your hands up in my hair
یه شب طولانی با دستای تو لای موهام
Echoes of your footsteps on the stairs
انعکاس صدای قدم هات رو پله ها
Stay here, honey, I don’t wanna share
همینجا بمون، عسلم، تو فقط مال خودمی

(‘Cause I like you) This ain’t for the best
آخه دوستت دارم، شرایط خوبی نیست
My reputation’s never been worse, so
اوضاع محبوبیتم هیچوقت اینقدر بد نشده بود، پس
You must like me for me
تو باید منو بخاطر خودم بخوای
(Yeah, I want you) We can’t make
آره، میخوامت، ما الان نمیتونیم
Any promises now, can we, babe?
هیچ قول و قراری بذاریم، میتونیم عزیزم؟
But you can make me a drink
ولی میتونی یه نوشیدنی برام ردیف کنی

Is it cool that I said all that?
حرفایی که زدم جالب بود؟
Is it chill that you’re in my head?
اینکه ذهنم درگیر توئه باحاله؟
‘Cause I know that it’s delicate (Delicate)
آخه میدونم که وضعیت حساسیه
Is it cool that I said all that?
حرفایی که زدم جالب بود؟
Is it too soon to do this yet?
هنوز وقتش نشده که اینکارو کنیم؟
‘Cause I know that it’s delicate
آخه میدونم که وضعیت حساسیه

Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?
نیست؟ نیست؟
Isn’t it?
نیست؟
Isn’t it? Isn’t it? Isn’t it?
نیست؟ نیست؟
Isn’t it delicate?
وضعیت حساسی نیست؟

Sometimes, I wonder, when you sleep
بعضی وقتا، برام سواله، وقتی میخوابی
Are you ever dreaming of me?
تا حالا شده خواب منو ببینی؟
Sometimes, when I look into your eyes
بعضی وقتا، وقتی تو چشات نگاه میکنم
I pretend you’re mine, all the damn time
وانمود میکنم مال خودمی، لعنتی کار همیشگیمه

(‘Cause I like you)
آخه ازت خوشم میاد
Is it cool that I said all that?
حرفایی که زدم جالب بود؟
Is it chill that you’re in my head?
اینکه ذهنم درگیر توئه باحاله؟
‘Cause I know that it’s delicate (Delicate)
آخه میدونم که وضعیت حساسیه
(Yeah, I want you)
آره، میخوامت
Is it cool that I said all that?
حرفایی که زدم جالب بود؟
Is it too soon to do this yet?
هنوز وقتش نشده که اینکارو کنیم؟
‘Cause I know that it’s delicate (Delicate)
آخه میدونم که وضعیت حساسیه
(‘Cause I like you)
آخه ازت خوشم میاد
Is it cool that I said all that? (Isn’t it?)
حرفایی که زدم جالب بود؟ نبود؟
Is it chill that you’re in my head? (Isn’t it? Isn’t it?)
اینکه ذهنم درگیر توئه باحاله؟ نیست؟
‘Cause I know that it’s delicate (Isn’t it delicate?)
آخه میدونم که وضعیت حساسیه، وضعیت حساسی نیست؟
(Yeah, I want you)
آره، میخوامت
Is it cool that I said all that? (Isn’t it?)
حرفایی که زدم جالب بود؟ نبود؟
Is it too soon to do this yet? (Isn’t it? Isn’t it?)
هنوز وقتش نشده که اینکارو کنیم؟ وقتش شده؟
‘Cause I know that it’s delicate
آخه میدونم که وضعیت حساسیه
Isn’t it delicate?
وضعیت حساسی نیست؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00