2001-2010پاپ

Tired Of Being Sorry

Download

Tired Of Being Sorry By Enrique Iglesias

I don’t know why
نمیدونم چرا
You want to follow me tonight
امشب میخوایی دنبالم بیایی
When in the rest of the world
وقتی که بقیه آدمای دنیا
With whom I’ve crossed and I’ve quarreled
کسایی هستن که بیخیالشون شدم و باهاشون درگیر بودم
Let’s me down so
منو به حال خودم رها کن
For a thousand reasons that I know
واسه هزار دلیلی که خودم میدونم
To share forever the unrest
برای تجربه همیشگی این آشفتگی
With all the demons I possess
به همراه شیاطینی که تو وجودم هست
Beneath the silver moon
زیر نور نقره ای رنگ ماه

Maybe you were right
شاید حق با تو بود
But baby, I was lonely
ولی عزیزم، من تنها بودم
I don’t wanna fight
نمیخوام دعوا راه بندازم
I’m tired of being sorry
از شرمنده بودن خسته ام

Eighth and Ocean Drive
منطقه ایتس اند اوشن درایو
With all the vampires and their brides
با تمام دراکولاها و عروس هاشون (تو حرمسرا)
We’re all bloodless and blind
ما موجودات بی روح و غافلی هستیم
And longing for a life
و آرزوی زندگی ای رو داریم که
Beyond the silver moon
فراتر از ماه نقره ای باشه

Maybe you were right
شاید حق با تو بود
But baby, I was lonely
ولی عزیزم، من تنها بودم
I don’t wanna fight
نمیخوام دعوا راه بندازم
I’m tired of being sorry
از شرمنده بودن خسته ام
I’m standing in the street, yeah
تو خیابون وایسادم، آره
Crying out for you
بدجوری بهت نیاز دارم
No one sees me
غیر از ماه نقره ای، ماه نقره ای
But the silver moon (Silver moon, silver moon)
هیچکی منو نمیبینه

So far away, so outer space
خیلی دور افتادم، خارج از جو زمین
I’ve trashed myself, I’ve lost my way
خودمو انداختم دور، راهمو گم کردم
I’ve got to get to you, got to get to you
باید به تو برسم، باید به تو برسم

Maybe you were right
شاید حق با تو بود
But baby, I was lonely
ولی عزیزم، من تنها بودم
I don’t wanna fight
نمیخوام دعوا راه بندازم
I’m tired of being sorry
از شرمنده بودن خسته ام
I’m standing in the street, yeah
تو خیابون وایسادم، آره
Crying out for you
بدجوری بهت نیاز دارم
No one sees me
غیر از ماه نقره ای، ماه نقره ای
But the silver moon (Silver moon, silver moon)
هیچکی منو نمیبینه

Maybe you were right (Yeah, yeah, yeah)
شاید حق با تو بود، آره، آره
But baby, I was lonely (Yeah, yeah, yeah)
ولی عزیزم، من تنها بودم، آره، آره
I don’t wanna fight (Yeah, yeah, yeah)
نمیخوام دعوا راه بندازم، آره، آره
I’m tired of being sorry (Yeah, yeah, yeah)
از شرمنده بودن خسته ام، آره، آره
I’m standing in the street, yeah (Yeah, yeah, yeah)
تو خیابون وایسادم، آره، آره، آره
Crying out for you (Yeah, yeah, yeah)
بدجوری بهت نیاز دارم، آره، آره
No one sees me (Yeah, yeah, yeah)
غیر از ماه نقره ای، ماه نقره ای، آره، آره
But the silver moon (Yeah, yeah, yeah)
هیچکی منو نمیبینه، آره، آره

(Baby, you were right)
عزیزم، حق با تو بود
(Oh, baby, I was wrong)
عزیزم، من اشتباه کردم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00