2023پاپ

What Would You Do

Download

What Would You Do By Enisa

What would you, what would you do?
چیکار، چیکار میکردی؟

I’ve been alone, I’ve been alone so many days
تنها بودم، روزهای زیادی رو تنها گذروندم
You took too long, you took too long, you never stayed
خیلی طولش دادی، خیلی طولش دادی، هیچوقت موندنی نبودی
And when it rains it pours and time don’t heal the pain
و وقتی بارون میباره و سرازیر میشه و گذر زمان هیچی رو درست نمیکنه
I can’t forget, won’t forget
نمیتونم فراموش کنم، فراموش نمیکنم

Tell me what would you do
بهم بگو چیکار میکردی
If I walk right out the door
اگه از اون در میزدم بیرون
Would you hurt me anymore?
بازم میتونستی بهم آسیب بزنی؟
Tell me what would you do
بهم بگو چیکار میکردی
If I threw your heart away
اگه دلتو میشکستم و مینداختم دور
Would you still feel my pain?
هنوزم باهام احساس همدردی میکردی؟
Tell me what would you do?
بهم بگو چیکار میکردی؟
What would you do?
چیکار میکردی؟

Tell me what would you
… بهم بگو چیکار
Tell me what would you
… بهم بگو چیکار
Tell me what would you
… بهم بگو چیکار
What would you, what would you do?
چیکار، چیکار میکردی؟
What would you, what would you do?
چیکار، چیکار میکردی؟

I need a break, I need a break, you took my peace
به جدایی نیاز دارم، به جدایی نیاز دارم، تو آرامشمو گرفتی
You never gave, you never gave me what I need
تو هیچوقت، تو هیچوقت چیزی که بهش نیاز دارم رو بهم ندادی
I lie in bed awake sometimes and I ain’t heard from you
بعضی وقتا تو جام دراز میکشم و خوابم نمیبره ولی از تو خبری نشده
For days, what a shame
!این همه روز، شرم آوره

Tell me what would you do?
بهم بگو چیکار میکردی؟
If I walk right out the door
اگه از اون در میزدم بیرون
Would you hurt me anymore?
بازم میتونستی بهم آسیب بزنی؟
Tell me what would you do
بهم بگو چیکار میکردی
If I threw your heart away
اگه دلتو میشکستم و مینداختم دور
Would you still feel my pain?
هنوزم باهام احساس همدردی میکردی؟
Tell me what would you do?
بهم بگو چیکار میکردی؟
What would you do?
چیکار میکردی؟

Tell me what would you
… بهم بگو چیکار
Tell me what would you
… بهم بگو چیکار
Tell me what would you
… بهم بگو چیکار
What would you, what would you do?
چیکار، چیکار میکردی؟
What would you, what would you do?
چیکار، چیکار میکردی؟

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 4.8

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00