1950-2000پاپ

After Your Love Is Gone

Download

After Your Love Is Gone By Modern Talking

Let the might of your compassion arise to bring a quick end
بذار نیروی همدردیت برخیزه و به سرعت
To the flowing stream of the blood and tears
به اشک و خون های جاری شده پایان بده
They are drunk with demonic delusions
اونا با توهمات شیطانی از خود بی خود شدن
What is right and what is wrong?
چی درسته و چی غلط؟

Oh, you playing games, playing games, hurting my soul
باهام بازی میکنی، بازی میکنی، روحمو آزار میدی
Seven days, seven nights without control
هفت روز و هفت شب (هفته) دست خودتم نیست
Oh, every day, every night I was alone
هر روز، هر شب تنها بودم
When you’re not next to me
وقتی کنارم نیستی
Should I listen to my heart, girl?
باید به حرف دلم گوش بدم، دختر؟
Should I listen to my brain?
یا باید پیرو عقلم باشم؟
When you tell me, you’ll leave me and you give it up
وقتی بهم میگی ترکم میکنی و بیخیالم میشی
Can’t we still be friends?
نمیشه (حداقل) باهم دوست باشیم؟

Oh, after your love is gone
بعد از اینکه عشقت از بین رفت
I don’t know where I belong
نمیدونم به کجا تعلق دارم
When you’re not next to me, not next to me
وقتی کنارم نیستی، کنارم نیستی
I’m dying, crying, baby
گریه میکنم، میمیرم عزیزم
Oh, after your love is gone
بعد از اینکه عشقت از بین رفت
Oh, baby, I’m so alone
خیلی تنهام عزیزم
When you’re not next to me, it’s ecstasy
وقتی کنارم نباشی از خود بی خود میشم
I’m dying, crying, baby
گریه میکنم، میمیرم عزیزم

In a ocean of joy
در اقیانوسی از لذت
They are drunk with demonic delusions
اونا با توهمات شیطانی از خود بی خود شدن

Oh, you playing games, playing games, playing with love
باهام بازی میکنی، بازی میکنی، عشق رو بازیچه کردی
You can run but don’t hide, I can’t get enough
میتونی بری ولی نمیتونی پنهان شی، نمیتونم بیخیالت شم
Anyway, anywhere, I’ll be there
هرجا بری من اونجام
Cause you’re the one for me
چون از نظر من تو نیمه گمشدمی
Cause when I give you all my heart, girl
چون وقتی تمام قلبمو بهت میدم، دختر
You know, I will die for you
میدونی که برات میمیرم
And when you tell me you’ll leave me and you give it up
و وقتی بهم میگی ترکم میکنی و بیخیالم میشی
I lose my destiny
سرنوشتمو گم میکنم

Oh, after your love is gone
بعد از اینکه عشقت از بین رفت
I don’t know where I belong
نمیدونم به کجا تعلق دارم
When you’re not next to me, not next to me
وقتی کنارم نیستی، کنارم نیستی
I’m dying, crying, baby
گریه میکنم، میمیرم عزیزم
Oh, after your love is gone
بعد از اینکه عشقت از بین رفت
Oh, baby, I’m so alone
خیلی تنهام عزیزم
When you’re not next to me, it’s ecstasy
وقتی کنارم نباشی از خود بی خود میشم
I’m dying, crying, baby
گریه میکنم، میمیرم عزیزم

Oh, after your love is gone
بعد از اینکه عشقت از بین رفت
I don’t know where I belong
نمیدونم به کجا تعلق دارم
When you’re not next to me, not next to me
وقتی کنارم نیستی، کنارم نیستی
I’m dying, crying, baby
گریه میکنم، میمیرم عزیزم
Oh, after your love is gone
بعد از اینکه عشقت از بین رفت
Oh, baby, I’m so alone
خیلی تنهام عزیزم
When you’re not next to me, it’s ecstasy
وقتی کنارم نباشی از خود بی خود میشم
I’m dying, crying, baby
گریه میکنم، میمیرم عزیزم

In a ocean of joy
در اقیانوسی از لذت
They are drunk with demonic delusions
اونا با توهمات شیطانی از خود بی خود شدن
What is right and what is wrong?
چی درسته و چی غلط؟

مترجم: داود صمدی

 enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 6) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

2 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
ناشناس
ناشناس
4 ماه قبل

عالی

Ali
Ali
2 ماه قبل

Ocean of joy

0:00
0:00