2011-2015پاپ

Happy

Download

Happy By Pharrell Williams

It might seem crazy what I’m ’bout to say
شاید چیزی که میخوام بگم عجیب به نظر بیاد
Sunshine she’s here, you can take a break
نور خورشید از راه رسیده، میتونی استراحت کنی
I’m a hot air balloon that could go to space
من مثل یه بالون هوای گرمم که میتونم تا فضا برم
With the air, like I don’t care, baby, by the way
با جریان هوا، انگار که چیزی برام مهم نیست، بگذریم عزیزم

(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like a room without a roof
اگه حس یه فضای نامحدود رو داری با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like happiness is the truth
اگه حس میکنی شادی حقیقت داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you know what happiness is to you
اگه میدونی شادی برات چه معنایی داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
اگه حس میکنی این کاریه که میخوای انجام بدی با ریتم دست بزن

Here come bad news, talking this and that (Yeah!)
خبرای بدی از راه میرسه، این و اون یه چیزایی میگن
Well, give me all you got, don’t hold it back (Yeah!)
خب، هر چی هست بگو، چیزی رو پنهان نکن
Well, I should probably warn ya, I’ll be just fine (Yeah!)
خب، شاید باید بهت اخطار بدم، من حالم همیشه خوب میمونه
No offense to you, don’t waste your time, here’s why
بهت بر نخوره، وقتت رو تلف نکن، الان میگم چرا

(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like a room without a roof
اگه حس یه فضای نامحدود رو داری با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like happiness is the truth
اگه حس میکنی شادی حقیقت داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you know what happiness is to you
اگه میدونی شادی برات چه معنایی داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
اگه حس میکنی این کاریه که میخوای انجام بدی با ریتم دست بزن

Bring me down
ناراحتم کنه
Can’t nothing bring me down
هیچی نمیتونه ناراحتم کنه
My level’s too high to bring me down
به مرحله ای رسیدم که هیچی ناراحتم نمیکنه
Can’t nothing bring me down, I said
هیچی نمیتونه ناراحتم کنه، گفتم
Bring me down
ناراحتم کنه
Can’t nothing bring me down
هیچی نمیتونه ناراحتم کنه
My level’s too high to bring me down
به مرحله ای رسیدم که هیچی ناراحتم نمیکنه
Can’t nothing bring me down, I said
هیچی نمیتونه ناراحتم کنه، گفتم

(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like a room without a roof
اگه حس یه فضای نامحدود رو داری با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like happiness is the truth
اگه حس میکنی شادی حقیقت داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you know what happiness is to you
اگه میدونی شادی برات چه معنایی داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
اگه حس میکنی این کاریه که میخوای انجام بدی با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like a room without a roof
اگه حس یه فضای نامحدود رو داری با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like happiness is the truth
اگه حس میکنی شادی حقیقت داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you know what happiness is to you
اگه میدونی شادی برات چه معنایی داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
اگه حس میکنی این کاریه که میخوای انجام بدی با ریتم دست بزن

Bring me down
ناراحتم کنه
Can’t nothing bring me down
هیچی نمیتونه ناراحتم کنه
My level’s too high to bring me down
به مرحله ای رسیدم که هیچی ناراحتم نمیکنه
Can’t nothing bring me down, I said…
… هیچی نمیتونه ناراحتم کنه، گفتم

(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like a room without a roof
اگه حس یه فضای نامحدود رو داری با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like happiness is the truth
اگه حس میکنی شادی حقیقت داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you know what happiness is to you
اگه میدونی شادی برات چه معنایی داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
اگه حس میکنی این کاریه که میخوای انجام بدی با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like a room without a roof
اگه حس یه فضای نامحدود رو داری با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like happiness is the truth
اگه حس میکنی شادی حقیقت داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you know what happiness is to you
اگه میدونی شادی برات چه معنایی داره با ریتم دست بزن
(Because I’m happy)
آخه خوشحالم
Clap along if you feel like that’s what you wanna do (Come on)
اگه حس میکنی این کاریه که میخوای انجام بدی با ریتم دست بزن، زود باش

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 3) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00