2001-2010متال

Numb

Download

Numb By Linkin Park

I’m tired of being what you want me to be
از اینکه کسی باشم که شما میخواین خسته شدم
Feeling so faithless, lost under the surface
احساس بی اعتمادی میکنم، زیر پوست شهر گم شدم
I don’t know what you’re expecting of me
نمیدونم چه انتظاری ازم دارین
Put under the pressure of walking in your shoes
بهم فشار میارین که مثل شما زندگی کنم

Caught in the undertow, just caught in the undertow
تو یه گرداب گرفتار شدم، تو یه گرداب گرفتار شدم
Every step that I take is another mistake to you
هر قدمی که بر میدارم از نظر شما بازم اشتباه کردم
Caught in the undertow, just caught in the undertow
تو یه گرداب گرفتار شدم، تو یه گرداب گرفتار شدم

I’ve become so numb, I can’t feel you there
به یه آدم بی احساس تبدیل شدم، حضورتونو حس نمیکنم
Become so tired, so much more aware
هر چی بیشتر خسته میشم آگاهیم بیشتر میشه
I’m becoming this, all I want to do
دارم تغییر میکنم، تنها کاری که میخوام بکنم اینه
Is be more like me and be less like you
که بیشتر شبیه خودم باشم تا شبیه شما

Can’t you see that you’re smothering me?
نمیبینین که چجوری جلوی نفس کشیدنمو گرفتین؟
Holding too tightly, afraid to lose control
سفت بهم چسبیدین، میترسین تحت کنترلتون نباشم
‘Cause everything that you thought I would be
چون تمام رشته هایی که برا من بافته بودین
Has fallen apart, right in front of you
درست جلوی چشماتون پنبه شد

Caught in the undertow, just caught in the undertow
تو یه گرداب گرفتار شدم، تو یه گرداب گرفتار شدم
Every step that I take is another mistake to you
هر قدمی که بر میدارم از نظر شما بازم اشتباه کردم
Caught in the undertow, just caught in the undertow
تو یه گرداب گرفتار شدم، تو یه گرداب گرفتار شدم
And every second I waste is more than I can take
و هر ثانیه ای که از دست میدم تحملش برام سخت تر میشه

I’ve become so numb, I can’t feel you there
به یه آدم بی احساس تبدیل شدم، حضورتونو حس نمیکنم
Become so tired, so much more aware
هر چی بیشتر خسته میشم آگاهیم بیشتر میشه
I’m becoming this, all I want to do
دارم تغییر میکنم، تنها کاری که میخوام بکنم اینه
Is be more like me and be less like you
که بیشتر شبیه خودم باشم تا شبیه شما

And I know
و میدونم
I may end up failing too
شاید آخرش شکست بخورم
But I know
ولی میدونم
You were just like me with someone disappointed in you
شماها هم مثل من با کسی بودین که ناامیدتون کرده باشه

I’ve become so numb, I can’t feel you there
به یه آدم بی احساس تبدیل شدم، حضورتونو حس نمیکنم
Become so tired, so much more aware
هر چی بیشتر خسته میشم آگاهیم بیشتر میشه
I’m becoming this, all I want to do
دارم تغییر میکنم، تنها کاری که میخوام بکنم اینه
Is be more like me and be less like you
که بیشتر شبیه خودم باشم تا شبیه شما

I’ve become so numb, I can’t feel you there
به یه آدم بی احساس تبدیل شدم، حضورتونو حس نمیکنم
I’m tired of being what you want me to be
از اینکه کسی باشم که شما میخواین خسته شدم
I’ve become so numb, I can’t feel you there
به یه آدم بی احساس تبدیل شدم، حضورتونو حس نمیکنم
I’m tired of being what you want me to be
از اینکه کسی باشم که شما میخواین خسته شدم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 4) میانگین امتیازات: 5

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00