1950-2000فولک

Sounds of Silence

Download

Sounds of Silence By Simon & Garfunkel

Hello darkness, my old friend
سلام به رفیق قدیمی خودم، تاریکی
I’ve come to talk with you again
اومدم تا دوباره باهات حرف بزنم
Because a vision softly creeping
چون وقتی خواب بودم یه تصویر ذهنی به آرومی
Left its seeds while I was sleeping
و مرحله به مرحله بذر هایی رو تو ذهنم رها کرد
And the vision that was planted in my brain
و تصویر ذهنی که تو مغزم کاشته شده
Still remains within the sound of silence
هنوزم تو صدای سکوت باقی مونده

In restless dreams, I walked alone
تو رویایی آشفته، تنها راه میرفتم
Narrow streets of cobblestone
خیابونای باریک و سنگفرش شده
‘Neath the halo of a street lamp
زیر نور چراغای خیابون
I turned my collar to the cold and damp
بخاطر سرما و رطوبت، یقه لباسم رو دادم بالا
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
لحظه ای که چشمام با درخشش یه نور آسیب دید
That split the night, and touched the sound of silence
تاریکی از هم شکافت، و صدای سکوت رو لمس کردم

And in the naked light I saw
و داخل نور آشکار شده
Ten thousand people, maybe more
هزاران نفر رو میدیدم و شاید هم بیشتر
People talking without speaking
آدما بدون نیاز به حرف زدن، با هم گفتگو میکردن
People hearing without listening
آدما بدون نیاز به گوش دادن، صدای همو میشنیدن
People writing songs that voices never shared
آدما ترانه هایی مینوشتن که هیچ صدایی اونا رو نخونده
And no one dared disturb the sound of silence
و هیچکس جرات نمیکرد صدای سکوت رو برهم بزنه

Fools, said I, You do not know
من گفتم: شما احمقا نمیدونین
Silence like a cancer grows
سکوت مثل سرطان رشد میکنه
Hear my words that I might teach you
به حرفام گوش بدین شاید بتونم بهتون چیزی یاد بدم
Take my arms that I might reach you
دستامو بگیرین شاید بتونم باهاتون ارتباط برقرار کنم
But my words, like silent raindrops, fell
ولی حرفای من، مثل قطره های بی صدای بارون میبارید
And echoed in the wells of silence
و تو پرتگاه سکوت منعکس میشد

And the people bowed and prayed
و آدما تعظیم میکردن و مشغول مناجات بودن
To the neon God they made
به درگاه خدایی که با نور ساخته بودن
And the sign flashed out its warning
و این نماد، با کلمه هایی که به وجود میاورد
In the words that it was forming
شروع به هشدار دادن کرد
And the sign said, The words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls
و نماد گفت: سخنان پیامبران روی دیوارهای مترو و راهروی خونه ها نوشته شده
And whispered in the sound of silence
و تو صدای سکوت زمزمه میکرد

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 10) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00