2011-2015فولک

Ending

Download

Ending By Isak Danielson

We’re at the end of the line
به ته خط رسیدیم
She keeps me from closing my eyes
اون مانع بسته شدن چشمام میشه
Keeps me from sleeping at night
نمیذاره شبا خوابم ببره
Don’t let me go
ترکم نکن
We’ve been talking a while
یه زمانی با هم حرف میزدیم
Looking at everything bright
همه چی به چشممون درخشان میومد
Wrote, and she asked me, I’m fine
برام مینوشت، و ازم حالمو میپرسید
Just don’t let me go
فقط ترکم نکن

There came a time
یه روزایی از راه رسید
When you were the only one
وقتی که تو همه زندگیم شدی
You were the only one
تو همه زندگیم شدی
The only one
همه زندگیم

Maybe I could be your only prize
شاید میتونستم تنها هدیه زندگیت باشم
And maybe you could light it white
و شاید میتونستی روشنایی زندگیم باشی
Even when I’m falling back
حتی وقتی دارم پا پس میکشم
You’d still believe I tried
میدونی که تلاشمو کردم
Maybe we could be a symphony
شاید میتونستیم یه سمفونی باشیم
And maybe I could learn to play
و شاید میتونستم نوازندگی رو یاد بگیرم
You could write that story
شاید میتونستی این داستانو رو کاغذ بیاری
While I just ride the wave
وقتی که رو موج خوشبختی هستم

We’re at the end of the line
به ته خط رسیدیم
She keeps me from holding her tight
نمیذاره که محکم در آغوش بگیرمش
Trying to make sure she’s fine
سعی میکنم مطمئن شم که حالش خوبه
Don’t let me go
ترکم نکن
We took hundred steps back
چه قدم هایی که از هم فاصله گرفتیم
How you said “goodbye” was sad
چقدر خداحافظی کردنت ناراحت کننده بود
Now when I think of it, I…
…حالا که بهش فکر میکنم، من
Please, let me go
لطفا بذار تنها باشم

There came a time
یه روزایی از راه رسید
When you were the only one
وقتی که تو همه زندگیم شدی
You were the only one
تو همه زندگیم شدی
The only one
همه زندگیم

Maybe I could be your only prize
شاید میتونستم تنها هدیه زندگیت باشم
And maybe you would light it white
و شاید بتونی روشنایی زندگیم باشی
Even when I’m falling back
حتی وقتی دارم پا پس میکشم
You’d still believe I tried
میدونی که تلاشمو کردم
And maybe we could be a symphony
شاید میتونستیم یه سمفونی باشیم
And maybe I could learn to play
و شاید میتونستم نوازندگی رو یاد بگیرم
You could write that story
شاید میتونستی این داستانو رو کاغذ بیاری
While I just ride the wave
وقتی که رو موج خوشبختی هستم

But life is never like that
ولی زندگی هیچوقت اینجوری پیش نمیره
But life is never like that
ولی زندگی هیچوقت اینجوری پیش نمیره
She took me in and now I feel still
اون دلمو به دست آورد و هنوزم بهش حس دارم
No, life’s never like that
نه، زندگی هیچوقت اینجوری پیش نمیره
Life’s never like that
زندگی هیچوقت اینجوری پیش نمیره
Life’s never like that
زندگی هیچوقت اینجوری پیش نمیره

Maybe I could be your only prize
شاید میتونستم تنها هدیه زندگیت باشم
And maybe you would light it white
و شاید بتونی روشنایی زندگیم باشی
Even when I’m falling back
حتی وقتی دارم پا پس میکشم
You’d still believe I tried
میدونی که تلاشمو کردم
And maybe we could be a symphony
شاید میتونستیم یه سمفونی باشیم
And maybe I could learn to play
و شاید میتونستم نوازندگی رو یاد بگیرم
You could write that story
شاید میتونستی این داستانو رو کاغذ بیاری
While I just ride the wave
وقتی که رو موج خوشبختی هستم

While I just ride the wave
وقتی که رو موج خوشبختی هستم

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 33) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00