2016-2020پاپ

Middle of the Night

Download

Middle of the Night By Elley Duhé

I summoned you, please come to me
دعوتت کردم، لطفا بیا پیشم
Don’t bury thoughts that you really want
چیزایی که تو سرته و دلت میخواد رو سرکوب نکن
I fill you up, drink from my cup
من لبریزت میکنم، از جام (عشق) من بنوش
Within me lies what you really want
چیزی که از ته دل میخوای تو وجود منه

Come, lay me down
بیا تا کنارت لم بدم
‘Cause you know this
چون این لحن
‘Cause you know this sound
چون این لحن برات آشناست

In the middle of the night
نیمه های شب
In the middle of the night
نیمه های شب
Just call my name
اسم منو صدا بزن
I’m yours to tame
اینجام که رام تو باشم
In the middle of the night
نیمه های شب
In the middle of the night
نیمه های شب
I’m wide awake
کاملا بیدارم
I crave your taste all night long
تمام شب مشتاق چشیدن طعم توام
‘Til morning comes
تا وقتی که صبح بشه
I’m getting what is mine
به چیزی که مال خودمه میرسم و
You gon’ get yours, oh no, ooh
تو هم به چیزی که میخوایی
In the middle of the night
نیمه های شب
In the middle of the night, oh
نیمه های شب

These burning flames, these crashing waves
این شعله های سوزان، این موج های خروشان
Wash over me like a hurricane
مثل یه طوفان منو تحت تاثیر قرار میدن
I captivate, you’re hypnotized
من مسحور شدم و تو افسون شدی
Feel powerful, but it’s me again
احساس قدرت میکنم، ولی دوباره به خودم میام

Come, lay me down
بیا تا کنارت لم بدم
‘Cause I know this
چون این لحن
‘Cause I know this sound
چون این لحن برام آشناست

In the middle of the night
نیمه های شب
In the middle of the night
نیمه های شب
Just call my name
اسم منو صدا بزن
I’m yours to tame
اینجام که رام تو باشم
In the middle of the night
نیمه های شب
In the middle of the night
نیمه های شب
I’m wide awake
کاملا بیدارم
I crave your taste all night long
تمام شب مشتاق چشیدن طعم توام
‘Til morning comes
تا وقتی که صبح بشه
I’m getting what is mine
به چیزی که مال خودمه میرسم و
You gon’ get yours, oh no, ooh
تو هم به چیزی که میخوایی
In the middle of the night
نیمه های شب
In the middle of the night, oh
نیمه های شب

Just call on me, ah
بیا سراغم
Just call my name
اسم منو صدا بزن
Like you mean it, ah
یجوری که منظورتو برسونی

In the middle of the night
نیمه های شب
In the middle of the night
نیمه های شب
Just call my name
اسم منو صدا بزن
I’m yours to tame
اینجام که رام تو باشم
In the middle of the night
نیمه های شب
In the middle of the night
نیمه های شب
I’m wide awake
کاملا بیدارم
I crave your taste all night long
تمام شب مشتاق چشیدن طعم توام
‘Til morning comes
تا وقتی که صبح بشه
I’m getting what is mine
به چیزی که مال خودمه میرسم و
You gon’ get yours, oh
تو هم به چیزی که میخوایی
In the middle of the night
نیمه های شب
In the middle of the night, oh
نیمه های شب

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 24) میانگین امتیازات: 4.3

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00