2021-2022پاپ

Trash

Download

Trash By Little mix

Lie, all he ever does is lie
دروغ، تنها کاری که بلده دروغ گفتنه
You don’t know where he went last night
نمیدونی دیشب کجا رفته
Creepin’ through the door like you won’t notice
یجوری یواشکی از در میاد تو که مثلا متوجه نشی
Why? (Why?)
چرا؟
You keep on going back, girl, why? (Why?)
به برگشتن تو این رابطه ادامه میدی دختر، چرا؟
All he does is make you cry (Cry)
تنها کاری که بلده اینه که اشکتو در بیاره
When he apologizes, keep your focus
وقتی معذرت خواهی میکنه، یادت باشه که

He’s always workin’ late (What?)
(همیشه تا دیر وقت سر کاره (چی؟
He’s always on his phone (No)
(همیشه سرش تو گوشیشه (نه
You dealin’ with the pain (Yeah)
دائما با درد و رنج سر و کار داری
Gotta let him go (Huh)
باید بیخیالش شی
You’re too beautiful (Yeah)
(تو خیلی خوشگلی (آره
Way too beautiful
بیش از حد خوشگلی
I’m telling you, here’s what we’re gonna do (Woo)
من دارم بهت میگم، این کاریه که قراره انجام بدیم

If your man’s a player, throw him in the trash (Trash)
اگه مرد زندگیت نقش بازی میکنه، مثل یه آشغال بندازش دور
Tell him, “See you later”, never call him back (Back)
بهش بگو بعدا میبینمت و دیگه بهش زنگ نزن
Girl, it ain’t your problem if he don’t know how to act (Act)
دختر، این مشکل تو نیست اگه اون نمیدونه چجوری رفتار کنه
We gon’ sell them diamonds, spend out all that cash, ’cause (Yeah)
جواهراتی که هدیه دادن رو میفروشیم، کل پولشو خرج میکنیم، چون
If your man’s a liar, throw him in the trash (Trash)
اگه مرد زندگیت یه دروغگوئه، مثل یه آشغال بندازش دور
Dry out all them tears, we ain’t ever looking back (Back)
اشکایی که اونا باعثش بودن رو پاک کن، دیگه با گذشته کاری نداریم
Pick up all his things and put ’em in the bag (Bag)
وسایلش رو جمع کن و بریزشون تو یه کیف
I’mma throw him out with the trash
خودم با آشغالا میندازمش بیرون

Learn, the only way that he gon’ learn
یاد میگیره، فقط اینجوری میتونه یاد بگیره
Get a lighter, let it burn
یه فندک بردار و زندگیشو به آتیش بکش
But don’t you dare give in when he comes running (No, no)
ولی شهامت به خرج بده و وقتی کمک میخواد کوتاه نیا
First (First)
اولویت
Girl, it’s time to put you first (First)
دختر، الان وقتشه خودتو تو اولویت قرار بدی
Find a man that you deserve (‘Serve)
با کسی باش که لایقت باشه
Now you gonna see the bad ones coming
حالا میبینی چه تیکه هایی میان سراغت

He’s always workin’ late (What?)
(همیشه تا دیر وقت سر کاره (چی؟
He’s always on his phone (No; Yeah)
همیشه سرش تو گوشیشه
You dealin’ with the pain (Yeah)
دائما با درد و رنج سر و کار داری
Gotta let him go (Yeah; Go)
باید بیخیالش شی
You’re too beautiful (Yeah)
تو خیلی خوشگلی
Way too beautiful
بیش از حد خوشگلی
I’m telling you, here’s what we’re gonna do (Woo)
من دارم بهت میگم، این کاریه که قراره انجام بدیم

If your man’s a player, throw him in the trash (Trash)
اگه مرد زندگیت نقش بازی میکنه، مثل یه آشغال بندازش دور
Tell him, “See you later”, never call him back (Back)
بهش بگو بعدا میبینمت و دیگه بهش زنگ نزن
Girl, it ain’t your problem if he don’t know how to act (Woo!)
دختر، این مشکل تو نیست اگه اون نمیدونه چجوری رفتار کنه
We gon’ sell them diamonds, spend out all that cash, ’cause
جواهراتی که هدیه دادن رو میفروشیم، کل پولشو خرج میکنیم، چون
If your man’s a liar, throw him in the trash (Throw him in the trash)
اگه مرد زندگیت یه دروغگوئه، مثل یه آشغال بندازش دور
Dry out all them tears, we ain’t ever looking back (Never looking back)
اشکایی که اونا باعثش بودن رو پاک کن، دیگه با گذشته کاری نداریم
Pick up all his things and put ’em in the bag (No, no, no, no, no, woah)
وسایلش رو جمع کن و بریزشون تو یه کیف
I’mma throw him out with the trash
خودم با آشغالا میندازمش بیرون

(Ooh-ooh)
Trash, throw him in the trash, girl (Trash)
آشغال، مثل یه آشغال بندازش دور، دختر
(Ooh-ooh)
Throw him in the trash, girl
مثل یه آشغال بندازش دور، دختر
(Ooh-ooh)
Uh-uh, uh, yeah, trash
آره، آشغال

So, if he isn’t gonna treat you right (No, no)
پس، اگه قرار نیست باهات درست رفتار کنه
And keeping him is wasting your time, yeah
و باهاش بودن فقط وقت تلف کردنه، آره
You need to throw him away, throw him away, throw him away, girl
باید بندازیش دور، بندازیش دور، بندازیش دور، دختر
Telling you, here’s what we gonna do (Do)
دارم بهت میگم، این کاریه که قراره انجام بدیم

If your man’s a player, throw him in the trash (Trash)
اگه مرد زندگیت نقش بازی میکنه، مثل یه آشغال بندازش دور
Tell him, “See you later”, never call him back (Girl)
بهش بگو بعدا میبینمت و دیگه بهش زنگ نزن
Girl, it ain’t your problem if he don’t know how to act (If he don’t know how to act; Uh-ho)
دختر، این مشکل تو نیست اگه اون نمیدونه چجوری رفتار کنه
We gon’ sell them diamonds, spend out all that cash, ’cause (Yeah)
جواهراتی که هدیه دادن رو میفروشیم، کل پولشو خرج میکنیم، چون
If your man’s a liar, throw him in the trash (Throw him in the trash)
اگه مرد زندگیت یه دروغگوئه، مثل یه آشغال بندازش دور
Dry out all them tears, we ain’t ever looking back (We ain’t ever looking back)
اشکایی که اونا باعثش بودن رو پاک کن، دیگه با گذشته کاری نداریم
Pick up all his things and put them in the bag (Oh)
وسایلش رو جمع کن و بریزشون تو یه کیف
I’mma throw him out with the trash
خودم با آشغالا میندازمش بیرون

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 39) میانگین امتیازات: 4.6

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00