2016-2020پاپ

Without Me

Download

Without Me By Halsey

Found you when your heart was broke
وقتی پیدات کردم قلبت شکسته بود
I filled your cup until it overflowed
دلتو از عشق سرشار کردم تا وقتی که لبریز شد
Took it so far to keep you close (Keep you close)
برای مراقبت کردن از تو، چه کارایی که نکردم
I was afraid to leave you on your own (Ooh)
میترسیدم تو رو به حال خودت رها کنم

I said I’d catch you if you fall (Fall)
گفتم اگه سقوط کنی خودم دستاتو میگیرم
And if they laugh, then fuck ’em all (All)
و اگه بقیه بهمون بخندن، میگم گور باباشون
And then I got you off your knees
و بعدش از رو زمین بلندت کردم
Put you right back on your feet
کمک کردم تا دوباره رو پاهات وایسی
Just so you could take advantage of me
اینطوری تونستی نهایت استفاده رو از من ببری

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?
بگو ببینم اون بالا بالاها نشستن چه حسی داره؟
Feelin’ so high, but too far away to hold me
حالت زیادی خوبه، ولی اونقدر ازم دوری که نمیتونی بغلم کنی
You know I’m the one who put you up there
ببین من همونیم که تو رو به اون بالا بالاها رسونده
Name in the sky, does it ever get lonely?
کسی که شهرتش به آسمونا رسیده، هیچوقت تنها میشه؟
Thinkin’ you could live without me
فکر میکنی بدون من میتونی زندگی کنی
Thinkin’ you could live without me
فکر میکنی بدون من میتونی زندگی کنی
Baby, I’m the one who put you up there
عزیزم من همونیم که تو رو به اون بالا بالاها رسونده
I don’t know why (Yeah, I don’t know why)
نمیدونم چرا، آره نمیدونم چرا
Thinkin’ you could live without me
فکر میکنی بدون من میتونی زندگی کنی
Live without me
بدون من زندگی کنی
Baby, I’m the one who put you up there
عزیزم من همونیم که تو رو به اون بالا بالاها رسونده
I don’t know why (I don’t know why, yeah, yeah)
نمیدونم چرا، نمیدونم چرا، آره

Gave love ’bout a hundred tries (Hundred tries)
صدها بار تلاش کردم عشقمو بهت ثابت کنم
Just runnin’ from the demons in your mind
از دست شیاطین درون ذهنت فرار میکردم
Then I took yours and made ’em mine (Mine)
آخرش گرفتارشون شدم و اونا رو مال خودم کردم
I didn’t notice ’cause my love was blind
متوجه هیچی نبودم آخه عشق چشامو کور کرده بود

Said I’d catch you if you fall (Fall)
گفتم اگه سقوط کنی خودم دستاتو میگیرم
And if they laugh, then fuck ’em all (All)
و اگه بقیه بهمون بخندن، میگم گور باباشون
And then I got you off your knees
و بعدش از رو زمین بلندت کردم
Put you right back on your feet
کمک کردم تا دوباره رو پاهات وایسی
Just so you could take advantage of me
اینطوری تونستی نهایت استفاده رو از من ببری

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?
بگو ببینم اون بالا بالاها نشستن چه حسی داره؟
Feelin’ so high, but too far away to hold me
حالت زیادی خوبه، ولی اونقدر ازم دوری که نمیتونی بغلم کنی
You know I’m the one who put you up there
ببین من همونیم که تو رو به اون بالا بالاها رسونده
Name in the sky, does it ever get lonely?
کسی که شهرتش به آسمونا رسیده، هیچوقت تنها میشه؟
Thinkin’ you could live without me
فکر میکنی بدون من میتونی زندگی کنی
Thinkin’ you could live without me
فکر میکنی بدون من میتونی زندگی کنی
Baby, I’m the one who put you up there
عزیزم من همونیم که تو رو به اون بالا بالاها رسونده
I don’t know why (Yeah, I don’t know why)
نمیدونم چرا، آره نمیدونم چرا
Thinkin’ you could live without me
فکر میکنی بدون من میتونی زندگی کنی
Live without me
بدون من زندگی کنی
Baby, I’m the one who put you up there
عزیزم من همونیم که تو رو به اون بالا بالاها رسونده
I don’t know why, yeah
نمیدونم چرا، آره

You don’t have to say just what you did (What you did)
لازم نکرده درباره کاری که کردی توضیح بدی
I already know (I know)
خودم میدونم چه خبره
I had to go and find out from them (Oh-woah)
باید از رفتار بقیه میفهمیدم و زودتر از اینا میرفتم
So tell me, how’s it feel? (Oh-woah)
ففط بهم بگو، چه حسی داره؟

Tell me, how’s it feel sittin’ up there?
بگو ببینم اون بالا بالاها نشستن چه حسی داره؟
Feelin’ so high, but too far away to hold me
حالت زیادی خوبه، ولی اونقدر ازم دوری که نمیتونی بغلم کنی
You know I’m the one who put you up there
ببین من همونیم که تو رو به اون بالا بالاها رسونده
Name in the sky, does it ever get lonely?
کسی که شهرتش به آسمونا رسیده، هیچوقت تنها میشه؟
Thinkin’ you could live without me
فکر میکنی بدون من میتونی زندگی کنی
Thinkin’ you could live without me
فکر میکنی بدون من میتونی زندگی کنی
Baby, I’m the one who put you up there
عزیزم من همونیم که تو رو به اون بالا بالاها رسونده
I don’t know why (Yeah, I don’t know why)
نمیدونم چرا، آره نمیدونم چرا

مترجم: داود صمدی

enmusic.ir

آهنگش چطور بود؟

عالی - خوب - معمولی - بد - افتضاح

(تعداد آرا: 21) میانگین امتیازات: 4.4

!اولین نفری هستی که امتیاز میده

guest

0 نظر
بازخوردهای هم راستا
مشاهده تمام نظرها
0:00
0:00